Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Magdalena Brojakowska-Trząska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: klastry internacjonalizacja małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (33-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensyfikacja międzynarodowej integracji gospodarczej sprzyja umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko korporacji transnarodowych, dużych przedsiębiorstw, ale również małych i średnich przedsiębiorstw, dla których ekspansja na zagraniczne rynki stanowi często szansę rozwoju. Wsparciem umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw może być nawiązanie współpracy z innymi podmiotami przez tworzenie różnego rodzaju sieci współpracy oraz klastrów. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze klastra dla ich rozwoju oraz intensyfikacji umiędzynarodowienia działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernaś, B. (red.). (2006). Finanse międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brojakowska-Trząska, M. (2011). Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński (praca doktorska).
4.Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
5.Jankowska, B. (2010). Internacjonalizacja klastrów. Gospodarka Norodowa, 5–6, 19–40.
6.Ketels, Ch. (2003). The Development of the cluster koncept – present experiences and further developments. Prepared for NRW conference on clusters. Duisburg, Germany, 5 December.
7.Kinas, P. (2013). Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 11 (1/2), 129–140.
8.Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodnipomorskim. Zachodnipomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia (2012). Szczecin: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodnipomorski Uniwesrytet Technologiczny w Szczecinie.
9.Kompetenznetze (2007). Internationalization of Networks: Barriers and Enablers – Study: emipirical analysis of selected European Networks. Berlin: Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie.
10.Kowalski, A.M. (2011). Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów. Studia Europejskie, 1
11.Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
12.Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1995). Global start-ups: Entrepreneurs on a worldwide stage. Academy of Management Executive, 9 (2).
13.Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1997). Challenges for Internationalization Process Theory: The Case of International New Ventures. Management International Review, 37 (Special Issue 2).
14.Plawgo, B. (2004). Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.
15.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
16.Strzyżewska, M. (2011). Współpraca między przedsiębiorstwami-odniesienie do polskiej praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.