Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020

Autorzy: Anna Bera
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: instrumenty wsparcia dla MSP Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości BGK
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (249-258)
Klasyfikacja JEL: G00 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zwiększanie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nadal pozostaje priorytetem w nowej perspektywie finansowej. Wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje stanowią siatkę nałożoną na wszystkie działania i instrumenty oferowane w ramach nowej puli funduszy unijnych. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych założeń finansowania dla inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz zaprezentowanie przeznaczonych dla tego sektora przedsiębiorstw instrumentów opracowanych na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Celem nadrzędnym tych instrumentów pozostaje chęć zwiększenia innowacyjności sektora MSP w Polsce, co ma podnieść ich konkurencyjność na rynku oraz umiędzynarodowienie.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (2013). Warszawa: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, opracowanie przygotowane dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.Ochrona własności przemysłowej, Poddziałanie 2.3.4, PARP, Warszawa 2015.
3.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
4.Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Poddziałania 2.3.1, PARP, Warszawa 2015.
5.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 22 października 2015.
6.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Poddziałanie 2.3.3, PARP, Warszawa 2015.
7.Banku Gospodarstwa Krajowego. Pobrano z: www.bgk.pl.