Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet

Autorzy: Teresa Łuczka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Paulina Siemieniak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet finansowanie MSP wsparcie przedsiębiorczości
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (325-336)
Klasyfikacja JEL: G21 G24 G29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie i stopień wykorzystania poszczególnych metod finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce, co zostało ukazane w kontekście wyników badań światowych. Właścicielki przedsiębiorstw wysoko oceniają przydatność wsparcia finansowego, lecz jednocześnie niezbyt często je wykorzystują. W artykule wyróżniono najbardziej znaczące formy pomocy finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker-Blease, J.R., Sohl, J.E. (2010). The Effect of Gender Diversity on Angel Group Investment. Pobrano z: onlinelibrary.willey.com (20.08.2015).
2.Bławat, F. (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brush, C.G., Carter, N.M., Gatewood, E.J., Greene, P.G., Hart, M.M. (2006). Growth-oriented Women Entrepreneurs and Their Businesses: A Global Research Perspective, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
4.Dobrowolski, P. (2011). Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości? Badanie mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz rekomendacje ich zmian. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Initium.
5.Kasprzak, R. (2008). Mikroprzedsiębiorstwa kobiet- zarządzanie i rozwój. W: E. Lisowska, R. Kasprzak (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety. Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Lisowska, E., Kasprzak, R. (2008). Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
7.Łuczka, T. (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
8.McGrath Cohoon, J., Wadhwa, V., Mitchell, L. (2010). Are Successful Women Entrepreneurs Different from Men. Pobrano z: ssrn.com/abstract=1604653 (10.09.2015).
9.Poznańska, K. (2007). Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw – koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. W: T. Łuczka (red.) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
10.Rahman, Md.M. (2009). Credit Worthiness of Women Entrepreneurs in Bangladesh, (04/2009). Pobrano z: ssrn, com. abstract=1424275, (27.07.20015 r.).
11.Robb, A., Coleman, S., Stangler, D. (2014). Source of Economic Hope: Women’s Entrepreneurship, (19.11.2014). Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation.
12.Siemieniak, P. (2014). Metody wspierania przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce (niepublikowana praca doktorska). Poznań: Politechnika Poznańska.
13.Zabierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P., Bratnicki, M. (2012). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.