Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny

Autorzy: Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: pracodawca społeczna odpowiedzialność strony internetowe banki CSR employer branding
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (237-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie, jakie działania z zakresu CSR adresowanego do pracowników są podejmowane przez największe banki w Polsce, które z obszarów wskazywanych w PN ISO 26000 i w jakim zakresie są realizowane przez nie aktywnie oraz, w jakim stopniu aktywności te odpowiadają działaniom wchodzącym w zakres employer brandingu. W badaniach posłużono się analizą literatury przedmiotu, analizą danych wtórnych pochodzących z raportów CSR i stron internetowych trzech największych banków w Polsce. Wyniki wskazują na wykorzystywanie przez badane banki większości z działań prezentowanych w PN ISO 26000. W działaniach banków pojawiają się także aktywności, niewymieniane w normie ISO 26000: ochrona osób zwalnianych (outplacement), prowadzenie polityki równych szans i docenianie różnorodności, stosowanie skutecznych systemów motywacyjnych i wzmacnianie zaangażowania pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że aktywności prowadzone przez największe banki w Polsce w obszarze CSR kierowanego do pracowników w istotnej części pokrywają się z działaniami z zakresu wewnętrznego employer brandingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ararat M., Corporate social responsibility across Middle East and North Africa, „Working Paper Series”, Sabanci University, School of Management, Corporate Governance Forum, 2007, www.ecrc.org.eg/Uploads/documents/Articles _CSR%20 across%20MENA%20%281-4%29.pdf.
2.Azim M.T., Diyab A.A., Al-Sabaan S.A., CSR, employee job attitude and behavior: Saudi Bank Experince, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2014, No. 43 E.
3.Bank Pekao SA Raport roczny 2014, www.pekao.com.pl/binsource/f/50/96/0/ bin_P1K0a578b0fa2880364850960,ATTACHMENT,PL,1,0,0/RAPORT_ROCZNY_2014.pdf.
4.Bank PKO BP, Odpowiedzialność społeczna, www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/odpowiedzialnosc-spoleczna.
5.Bank Zachodni WBK, Raport CSR 2013, http://static3.bzwbk.pl/asset/r/a/p/raport-csr-2013_bz-wbk_43479.pdf.
6.Barrow S., Mosley R., The employer brand, bringing the best of brand management to people at work, Wiley, Chichester 2005.
7.Bednarska-Olejniczak D., Wybrane problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, w: Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce, t. 3, red. A. Nedyalkova, A. Kaczmarek, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 3, Wyd. Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.
8.Brown T.J., Dacin P.A., The company and the product: Corporate associations and consumer product responses, „Journal of Marketing” 1997, Vol. 61, No. 1.
9.Harasim J. Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
10.Islam Z.M., Ahmed S.U., Hasan I., Corporate social responsibility and financial performance linkage: evidence from the banking sector of Bangladesh, „Journal of Organizational Management” 2012, Vol. 1, No. 1.
11.Kacprzak J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/ Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR.
12.Komisja Europejska Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) z 25.10.2011 r., KOM (2011) 681, Bruksela 2011.
13.Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
14.Kozłowski M., Employer branding, budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
15.Polski Komitet Normalizacyjny Norma PN-ISO 26000, www.pkn.pl/iso-26000.
16.Sen S., Bhattacharya C. B., Does doing good always lead to doing better? Consumer’s Reactions to corporate social responsibility, „Journal of Marketing Research” 2001, Vol. 38, No. 2.
17.Top Employers Institute, www.top-employers.com/companyprofiles/PL/bank-pekao-sa/?languageCode=pl.
18.Turban D.B., Greeening D.W., Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, „Academy of Management Journal” 1997, Vol. 40, No. 3.
19.Waddock S.A., Graves S.B., The corporate social performance-financial performance link, „Strategic Management Journal” 1997, Vol. 18, No. 4.
20.Wierciński S., CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, „Master of Business Administration” 2011, nr 2 (112), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
21.Yiannaki S. M., CSR’s Role within banking in post financial crisis, „Adaptive Options: A Global Network of Change and Development Professionals and Practitioners” 2010, Vol. 4, No. 2.