Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości

Autorzy: Przemysław Banasik
Politechnika Gdańska

Katarzyna Majchrzak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: dobre praktyki sądownictwo reputacja wizerunek tożsamość wymiar sprawiedliwości
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (339-350)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja zależności między pojęciami: tożsamość, wizerunek i reputacja w sądownictwie; zasad kreowania wizerunku wymiaru sprawiedliwość, dobrych praktyk w budowaniu pozytywnego wizerunku wykorzystywanych przez sądy; poziomu dojrzałości sądów pilotażowych w stosowaniu działań wspierających wizerunek; roli i możliwości sieci międzyorganizacyjnych w transferze i ujednolicaniu dobrych praktyk w budowaniu pozytywnego wizerunku sądu. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi w artykule są: studia literaturowe, analiza empiryczna z wykorzystaniem dostępnych badań wtórnych oraz własnych badań empirycznych przeprowadzonych na potrzeby artykułu. W celu prezentacji procesu wdrażania dobrej praktyki „Poprawa wizerunku sądu” wykorzystano metodę studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abratt R., A new approach to the corporate image management process, „Journal of Marketing Management” 1989, Vol. 5, No. 1.
2.Alvesson M., The business concept as a symbol, „International Studies of Management and Organisation” 1998, Vol. 28, No. 3.
3.Banasik P., Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 4 (33).
4.Banasik P., Niestrój J., Koncepcja dobrej praktyki „Poprawa wizerunku sądu”, opracowana w ramach wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Warszawa, czerwiec 2014, praca niepublikowana.
5.Banasik P., Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
6.Banasik P., Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości, w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, red. P. Banasik, Wyd. Kowalewski & Wolf, Gdańsk 2015.
7.Barich H., Kotler Ph., A framework for marketing image management, „Sloan Management Review” 1991, Vol. 32, Iss. 2.
8.Brown T.J., Cox E.L., Corporate associations in marketing and consumer research: a review, „Corporate Reputation Review” 1997, Vol. 1, No. 1–2.
9.Dąbrowski T., Majchrzak K, Zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, „Przemysł Chemiczny” 2014, nr 93/4.
10.Fombrun C.J., Reputation: realizing value from the corporate image, Harvard Business School Press, Boston 1996.
11.Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: seeking a definition, „Corporate Communications” 2001, Vol. 6, No. 1.
12.Griffin A., New strategies for reputation management, gaining control of issues, crises & corporate social responsibility, chartered institute of public relations, Kogan Page, London, Philadelphia 2008.
13.Grunig J.M., Image and substance: from symbolic to behavioral relationships, „Public Relations Review” 1993, Vol. 19, No. 2.
14.Hannington T., How to measure and manage your corporate reputation, Gower Publishing Ltd., England 2004.
15.Predicting the unpredictable: protecting retail & consumer companies against reputation risk, PricewarterhouseCoopers, 2005.
16.Rodriquez M.A., Ricart J.E., Towards the sustainable business, „Revista de Antiquos Alumnos” IESE Universidad Navarra 2002, No. 85.
17.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego, komunikat Komisji z 27.03.2013 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela 2013.