Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej

Autorzy: Sylwia Krajewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Stronczek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: cele ekonomiczne i społeczne nauczyciel akademicki zaufanie publiczne BSC szkoły wyższe wizerunek
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (377-388)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zaufanie to nieodłączny element wizerunku organizacji – jej publiczny wizerunek ma natomiast kluczowe znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a w konsekwencji osiągnięcia sukcesu. Za interesującą instytucję zaufania publicznego należy uznać szkołę wyższą i zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania BSC w kształtowaniu wizerunku instytucji zaufania publicznego i zatrudnionych w niej osób przez monitorowanie realizacji celów ekonomicznych i społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arpan L.A., Raney A.A., Zivnuska S., A cognitive approach to understanding university image, „Corporate Communications: An International Journal” 2003, Vol. 8, Iss. 2.
2.Bocheńska A., Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, LexisNexis, Warszawa 2003.
3.Chmielecka E., Klika uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
4.Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
5.Izdebski H., Uwarunkowania instytucjonalnoprawne ustanowienia zawodu pracownika socjalnego zawodem zaufania społecznego, „Trzeci Sektor” 2012/2013, numer specjalny.
6.Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
8.Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
9.Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku, www.sggw.pl.
10.Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl.
11.Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl.
12.Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z 26 czerwca 1997 r., DzU z1997, nr 96, poz. 590 z późn. zm.
13.Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r., DzU z1990, nr 65, poz. 385 z późn. zm.
14.Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., DzU z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
15.Waszkiewicz A., Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.