Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises
(Wykorzystanie instrumentów strategicznego zarządzania marketingowego we współczesnych przedsiębiorstwach)

Autorzy: Paweł Cegliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne marketing strategiczny instrumenty zarządzania
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (9-16)
Klasyfikacja JEL: M10 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie problematyki wykorzystania instrumentów strategicznego zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach, które stają się obecnie podstawową kategorią zarządzania strategicznego. Zrezygnowano z analizy konkretnych rozwiązań zarządczych i skupiono się głównie na zagadnieniach teoretycznych o szerokim zakresie odniesienia. W pierwszej kolejności zaprezentowano nieco pomijaną w polskiej literaturze siatkę terminologiczną. Następnie podjęto próbę zarysowania podstawowych problemów w zakresie podejmowanej problematyki, w tym zagadnienia związane z preferencjami wyborów menedżerskich oraz korzyściami płynącymi z ich właściwego zastosowania. Poczynione uwagi w zamierzeniu autora mają stanowić przyczynek do dalszych, szczegółowych badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afonina, A., Chalupsky, V. (2012). The current strategic management tools and techniques: The evidence from Czech Republic. Economics and Management, 7 (4), 1535−1544.
2.Afonina, A., Chalupsky, V. (2013). Investigation of strategic management tools and techniques. Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis, LXI (4), 833−840.
3.Aldehayyat, J.S., Anchor, J.R. (2009). Strategic planning tools and techniques in Jordan: Awareness and use. Strategic Change, 17 (7−8), 281−293.
4.Altkorn, J. (2001). Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw. In: J. Kotowicz- -Jawor (ed.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność (pp. 267‒277). Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
5.Andruszkiewicz, K. (2007). Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6.Armstrong, M. (2006). A handbook of management techniques. A comprehensive guide to achieving managerial excellence and improved decision making. Glasgow: Bell & Bain.
7.Brews, P., Purohit, D. (2007). Strategic planning in unstable environments. Long Range Planning, 40 (1), 64−83.
8.Clark, D.N. (1997). Strategic management tool usage: a comparative study. Strategic Change, 6 (7), 417−427.
9.de Wit, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. Warszawa: PWE.
10.Eppler, M.J. (2000). Conceptual management tools. A guide to essential models for knowledge workers. Switzerland: University of St. Gallen.
11.Faraj, S., Azad, B. (2012). The materiality of technology: an affordance perspective. In: P.M. Leonardi, B.A. Nardi, J. Kallinikos (eds.), Materiality and organizing: social interaction in a technological world. Oxford: Oxford University Press.
12.Feldman, M., Orlikowski, W. (2011). Theorizing practice and practicing theory. Organization Science, 22 (5), 1240−1253.
13.Frost, F.A. (2003). The use of strategic tools by small and medium-sized enterprises: an Australasian study. Strategic Change, 12 (1), 49−62.
14.Gunn, R., Williams, W. (2007). Strategic tools: an empirical investigation into strategy in practice in the UK. Strategic Change, 16 (5), 201−216.
15.He, H., Antonio, N., Rosa, A. (2012). Strategic tools in China/strategic tools: an investigation into strategy in practice in China. African Journal of Business Management, 6 (26), 7823−7832.
16.Jarzabkowski, P., Pinch, T. (2014). Sociomateriality is ‘the New Black’: accomplishing repurposing, reinscripting and repairing in context. M@n@gement, 16 (5), 579−592.
17.Jarzabkowski, P., Kaplan, S. (2015). Strategy tools-in-use: a framework for understanding ‘technologies of rationality’ in practice. Strategic Management Journal, 36 (4), 537−558.
18.Knott, P. (2006). Typology of strategy tool application. Management Decision Journal, 44 (5), 1090−1105.
19.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
20.Penc-Pietrzak, I. (1999). Strategiczne zarządzanie marketingiem. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
21.Pondy, L.R., Frost, R.J., Morgan, G., Dandridge, T.C. (eds.). (1983). Organizational symbolism. Greenwich, CT: JAI Press.
22.Powell, T.C. (2001). Competitive advantage: logical and philosophical considerations. Strategic Management Journal, 22 (9), 875−888.
23.Rigby, D., Bilodeau, B. (2007). Management Tools and Trends 2007. Bain & Company.
24.Rosa, G. (2012). Koncepcja zarządzania marketingowego. In: G. Rosa (ed.), Zarządzanie marketingowe (pp. 38−56). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
25.Rutkowski, I. (2012). Istota strategii marketingowych. In: W. Wrzosek (ed.), Strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
26.Stenfors, S., Tanner, L., Haapalinna, I. (2004). Executive use of strategy tools: building shared understanding through boundary objects. Frontiers of E-Business Research, 635−645.
27.Tassabehji, R., Isherwood, A. (2014). Management use of strategic tools for innovating during turbulent times. Strategic Change, 23 (1−2), 63−80.
28.Vardarajan, P.R., Clark, T. (1994). Delinearing the scope of corporate, business and marketing strategy. Journal of Business Research, 31 (2−3), 93−105.