Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu

Autorzy: Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: metoda scenariuszowa uczciwość intencja zakupu skłonność do rekomendacji postrzeganie cen konsument
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie związku między oceną uczciwości cen dokonywanej przez konsumenta a jego skłonnością do rekomendowania oferty oraz intencji zakupu. Autorka zaprezentowała wyniki własnego badania opartego na metodzie scenariuszy. Badanie zrealizowano w I kwartale 2015 roku na próbie 126 respondentów (pomysł na badanie zaczerpnięty z artykułu L. Xia i K.B. Monroe, Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness, „Journal of Economic Psychology” 2010, Vol. 31, No. 6). Wyniki badania wskazują na wyraźnie silniejszą korelację między negatywną oceną uczciwości cen a brakiem intencji zakupu i negatywnym word of mouth niż korelacją między pozytywną oceną uczciwości cen a intencją zakupu i rekomendacją oferty (pozytywne WOM). Autorka wskazała na wynikające z tego implikacje praktyczne dla oferentów – głównie koncentracja na przejrzystości polityki informacyjnej (dotyczącej zasad ustalania cen) oraz świadome kształtowanie poziomu rozbieżności cen dostępnego w sklepie asortymentu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bansal H.S., Voyer P.A., Word-of-mouth processes within a services purchase decision context, „Journal of service Research” 2000, Vol. 3, No. 2.
2.Bolton L.E., Keh H.T., Alba J.W., How do price fairness perceptions differ across culture?, „Journal of Marketing Research” 2010, Vol. 47, No. 3.
3.Bondos I., Miejsce i rola konsumentów w procesie komunikacji nieformalnej, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 1.
4.Bondos I., Price fairness perception in online and offline environment – the same or different?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2015, Vol. XLIX, No. 3.
5.Brown J., Broderick A., Lee N., Word of mouth communication within online communities: conceptualizing the online social network, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 21, Iss. 3.
6.Chatterjee P., Online reviews: do consumers use them? „Advances in Consumer Research” 2001, Vol. 28, No. 1.
7.Cheung Ch.M.K., Lee M.K.O., What drives consumers to spread electronic word of mouth in online consumer-opinion platforms, „Decision Support Systems” 2012, Vol. 53, No. 1.
8.Cheung M. et al., Credibility of electronic word-of-mouth: informational and normative determinants of on-line consumer recommendations, „International Journal of Electronic Commerce” 2009, Vol. 13, No.4.
9.Choi S., Mattila A.S., Perceived fairness of price differences across channels: the moderating role of price frame and norm perceptions, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2009, Vol. 17, No. 1.
10.Dabholka P.A., Sheng X., Consumer participation in using online recommendation agents: effects on satisfaction, trust, and purchase intentions, „The Service Industries Journal” 2012, Vol. 32, No. 9.
11.Fan Y.W., Miao Y.F., Effect of electronic word-of-mouth on consumer purchase intention: the perspective of gender differences, „International Journal of Electronic Business Management” 2012, Vol. 10, No. 3.
12.Gielissen R., Dutilh C.E., Graafland J.J., Perceptions of price fairness: an empirical research, „Business and Society” 2008, Vol. 47, No. 3.
13.Hervas-Drane A., Recommended for you: The effect of word of mouth on sales concentration, „International Journal of Research in Marketing” 2015, Vol. 32, Iss. 2.
14.Jin L., He Y., Zhang Y., How power states influence consumers’ perceptions of price unfairness, „Journal of Consumer Research” 2014, Vol. 40, No. 5.
15.Keller E., Berry J., Word-of-mouth: the real action is offline, „Advertising Age” 2006, Vol. 77, No. 9.
16.King R.A., Racherla P., Bush V.D., What we know and don't know about online word-of-mouth: a review and synthesis of the literature, „Journal of Interactive Marketing” 2014, Vol. 28, No. 3.
17.Kliatchko J., Revisiting the IMC construct: a revised definition and four pillars, „International Journal of Advertising” 2008, Vol. 27, No. 1.
18.Kostyra D.S., Reiner J., Natter M., Klapper D., Decomposing the effects of online customer reviews on brand, price, and product attributes, „International Journal of Research in Marketing” 2016, Vol. 32, No. 1.
19.Lee K.Ch., Kwon S., Online shopping recommendation mechanism and its influence on consumer decisions and behaviors: A causal map approach, „Expert Systems with Applications” 2008, Vol. 35, No. 4.
20.Lipowski M., Angowski M., Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez konsumentów, Roczniki Naukowe SERiA 2014, t. XVI, z. 4.
21.Maxham III J.G., Service recovery’s influence on consumer satisfaction, positive word-of-mouth, and purchase intentions, „Journal of Business Research” 2001, Vol. 54, Iss. 1.
22.Oh H., Price fairness and its asymmetric effects on overall price, quality and value judgments: the case of an upscale hotel, „Tourism Management” 2003, Vol. 24, No. 4.
23.Park D., Lee J., Ham I., The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasing intention: The moderating role of involvement, „International Journal of Electronic Commerce” 2007, Vol. 11, No. 4.
24.Peterson R., Merino M., Consumer information search behaviour on the internet, „Psychology & Marketing” 2003, Vol. 20, No. 2.
25.Prendergast G., Ko D., Yuen S.Y.V., Online word of mouth and consumer purchase intentions, „International Journal of Advertising” 2010, Vol. 29, No. 5.
26.Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2008.
27.Rondan-Cataluna F.J., Martin-Ruiz D., Moderating effects in consumers’ perceptions of price unfairness, „Journal of Consumer Behaviour” 2011, Vol. 10, No. 5.
28.Tkaczyk J., Komunikacja nieformalna – metaanaliza, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
29.Tkaczyk J., Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3.
30.Trusov M., Bucklin R.E., Pauwels K., Effects of word-of-mouth versus traditional marketing: findings from an internet social networking site, „Journal of Marketing” 2009, Vol. 73, No. 5.
31.Waniowski P., Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach, Nauki o Zarządzaniu nr 4 (17), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013,
32.Xia L., Monroe K.B., Cox J.L., The Price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68, No. 4.
33.Xia L., Monroe K.B., Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness, „Journal of Economic Psychology” 2010, Vol. 31, No. 6.
34.Yadaw M.S., Pavlou P.A., Marketing in computer-mediated environments: research synthesis and new directions, „Journal of Marketing” 2014, Vol. 78, No. 1.
35.You Y., Vadakkepatt G.G., Joshi A.M., A meta-analysis of electronic word-of-mouth elasticity, „Journal of Marketing” 2015, Vol. 79, No. 2.