Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia

Autorzy: Bogumił Czerwiński
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: determinanty zakupu usługi ubezpieczeniowe osoby 50+ zakup usług
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (49-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy usług ubezpieczeniowych oraz determinant korzystania z tych usług przez osoby powyżej 50. roku życia. Mimo że popyt na usługi ubezpieczeniowe wśród osób w tym wieku jest mniejszy niż wśród młodszych, można wyodrębnić w tej grupie mniejsze grupy istotnie zróżnicowane pod względem potencjalnego popytu.. W celu wyodrębnienia tych grup oraz zidentyfikowania pozostałych powodów korzystania z ubezpieczeń przyjęto tezę wskazującą na istnienie grup determinantów korzystania z usług ubezpieczeniowych. Badania zrealizowane wśród 753 osób potwierdziły słuszność przyjętej tezy. Wskazano więc zmienne społeczno-demograficzne: dochód i status na rynku pracy oraz zmienne związane bezpośrednio z usługami ubezpieczeniowymi – warunki korzystania, cenę oraz dostępność do usług jako determinanty korzystania z usług ubezpieczeniowych w grupie wiekowej 50+.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarczyk T.H., Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 4.
2.Browne M.J., Chung J., Frees E.W., International property-liability insurance consumption, „Journal of Risk and Insurance” 2000, Vol. 67, No. 1.
3.Browne M.J., Hoyt R.E., The demand for flood insurance: empirical evidence, „Journal of Risk and Uncertainty” 2000, Vol. 20, No. 3.
4.Burnett J.J., Palmer B.A., Examining life insurance ownership through demographic and psychographic characteristics, „Journal of Risk and Insurance” 1984, Vol. 51, No. 3.
5.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
6.Czerwiński B., Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11.
7.Devlin J.F., A Detailed Study of Financial Exclusion in the UK, „Journal of Consumer Policy” 2005, Vol. 28, No. 2.
8.Frank R.G., Lamiraud K., Choice, price competition and complexity in markets for health insurance, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2009, Vol. 71, No. 2.
9.Mattila M., Karjaluoto H., Pento T., Internet banking adoption among mature customers: early majority or laggards?, „Journal of Services Marketing” 2003, Vol. 17, No. 5.
10.Nowotarska-Romaniak B., Ogrodnik H., Determinanty zakupu ubezpieczeń majątkowych przez indywidualnych klientów, w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
11.Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2013.
12.Ulbinaite A., Kucinskiene M., Le Moullec Y., Determinants of insurance purchase decision making in Lithuania, „Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics” 2013, Vol. 24, Iss. 2.
13.Wicka A., Miedzik A., Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 4, Wyd. SSGW, Warszawa 2010.