Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom

Autorzy: Bogumił Czerwiński
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji usługi ubezpieczeniowe dojrzali konsumenci demografia
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (435-446)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Badania przeprowadzone wśród 753 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy dotyczącej kanałów nowoczesnych, z istotnym wpływem: dochodu, wykształcenia, wieku i statusu na rynku pracy. Jednocześnie badania nie potwierdziły założonej hipotezy w zakresie tradycyjnych kanałów dystrybucji. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beatty R.C., Shim J.P., Jones M.S., Factors influencing corporate web site adoption: a time-based assessment, „Information & Management” 2001, Vol. 38, Iss. 6.
2.Buko J., Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
3.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4.Czerwiński B., Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
5.Hurlen P. et al., Introducing PACS to the late majority. A longitudinal study, „Journal of Digital Imaging” 2010, Vol. 23, No. 1.
6.Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, Warszawa 2010.
7.Mahajan V., Muller E., Srivastava R.K., Determinants of adopter categories using innovation diffusion models, „Journal of Marketing Research” 1990, Vol. 27, No. 1.
8.Mattila M., Karjaluoto H. Pento T., Internet banking adoption among mature customers: early majority or laggards?, „Journal of Services Marketing” 2003, Vol. 17, Iss. 5.
9.Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2013.
10.Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014.
11.Singer D.D. et al., The frequency and intensity of experience in online banking use, „Journal of Internet Banking and Commerce” 2012, Vol. 17, No. 1.
12.Trocchia P.J., Janda S., A phenomenological investigation of Internet usage among older individuals, „Journal of Consumer Marketing” 2000, Vol. 17, No. 7.
13.Yousafzai S., Yani-de-Soriano M., Understanding customer-specific factors underpinning internet banking adoption, „International Journal of Bank Marketing” 2012, Vol. 30, Iss. 1.