Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni

Autorzy: Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: witryna internetowa internet komunikacja szkoła wyższa umiędzynarodowienie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (171-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacjami, które obecnie podlegają widocznym procesom internacjonalizacji są szkoły wyższe. Określenie cech charakteryzujących zaawansowanie uczelni w procesie internacjonalizacji wymaga sformułowania wielu szczegółowych kryteriów pomiaru uwzględniających różne aspekty umiędzynarodowienia. Jednym z tych aspektów jest internacjonalizacja komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Celem artykułu jest wskazanie zasad konstruowania witryn internetowych jako skutecznych narzędzi komunikacji z otoczeniem międzynarodowym oraz ocena dostępności stron internetowych wybranych uczelni ekonomicznych w obcych językach. W artykule wykorzystano źródła literaturowe, informacje statystyczne i zasoby stron internetowych uczelni ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.
2.Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
3.Gregor B., Gotwald B., Komunikacja marketingowa w szkołach wyższych – między e-marketingiem a marketingiem wartości, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3.
4.http://pl-pl.lionbridge.com
5.Internet world users by language, www.internetworldstats.com/stats7.htm.
6.Knight J, Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education, A report prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO, COL/UNESCO, France 2006.
7.Kuczamer-Kłopotowska S., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
8.Mały Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
9.Stryczyński J., Żukowska J., Ekspansja w cyberprzestrzeni, „Poland Go Global Magazine” 2013, nr 2.
10.Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014
11.Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
12.Wächter B., Internationalisation at home – the context, w: Internationalisation at home: a position paper, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam 2000.
13.Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
14.www. perspektywy.pl