Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów

Autorzy: Witold Kozirok
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: konsument zachowania postawy konsumentów żywność reklama
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (45-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Za ważny czynnik kształtujący postawy i zachowania konsumentów na rynku uznaje się przekaz marketingowy – reklamę. Jej celem jest kształtowanie pozytywnej postawy konsumenta wobec produktu. W artykule skupiono się na zagadnieniu zachowań żywieniowych i na reklamie żywności jako czynniku je warunkującym. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że postawy wobec reklamy żywności były obojętne i negatywne. Wpływ reklamy na decyzje nabywcze konsumentów był niewielki. Najbardziej pożądanymi cechami reklamy w opinii respondentów były: oryginalność, prostota i jasność przekazu oraz informacje o wartości odżywczej reklamowanego produktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borzekowski D.L., Robinson T.N., The 30-second effect: an experiment revealing the impact of television commercials on food preferences of preschoolers, „Journal of the American Dietetic Association” 2001, No. 101 (1).
2.Boyland E.J., Halford J.C.G., Television advertising and branding: effects on eating behaviour and food preferences in children, „Appetite” 2013, No. 62.
3.Bryła M., Kulbacka E., Maniecka-Bryła I., Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne, „Hygeia Public Health” 2011, t. 46 (2).
4.Buczak A., Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 2.
5.Ehrenberg A.S.C., Reklama przypominająca i konsument, w: Jak działa reklama, red. J.P. Jones, GWP, Gdańsk 2004.
6.Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P., Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, z. 4 (18).
7.Gutkowska K., Ozimek I., Badania marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
8.Halford J.C.G., Gillespie J., Brown V., Pontin E.E., Dovey T.M., Effect of television advertisements for foods on food consumption in children, „Appetite” 2004, No. 42.
9.Harris J.L., Bargh J.A., Brownell K.D., Priming effects of television food advertising on eating behavior, „Health Psychology” 2009, No. 28 (4).
10.Jeżewska-Zychowicz M., Płuciennik B., Ocena prasowych reklam żywności, „Technologia Alimentaria” 2002, z. 1 (2).
11.Kołłajtis-Dołowy A., Matysiuk E., Boniecka I., Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11–12-letnich z Białegostoku, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, nr 6 (55).
12.Kozirok W., Kotłowska M., Babicz-Zielińska E., Postawy i zachowania kobiet z Trójmiasta i okolic wobec żywności mrożonej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, nr 92(4).
13.Kułaga Z., Barwicka K., Reklama środowiskiem dziecka – przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008, nr 89 (1).
14.Lindstrom M., Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków 2009.
15.Mazur A., Szymaniak I., Matusik P., Małecka-Tendera E., Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” 2006, nr 1 (2).
16.Niewczas M., Kryteria wyboru żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, nr 6 (91).
17.Piórecka B., Kuciel J., Płonka M., Schlegel-Zawadzka M., Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2012, nr 10 (3).