Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: media społecznościowe wirtualizacja komunikacja marketingowa styl życia przemiany pokoleniowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (143-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zmian w zachowaniach konsumentów w kontekście przemian pokoleniowych, którym towarzyszy rozwój form i stylów komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono wirtualizacji komunikacji marketingowej oraz generacjom Y i Z, których przedstawiciele wykorzystują media cyfrowe w wielu obszarach życia. Artykuł oparto na studiach literaturowych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu „Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Zważywszy na dokonujące się przemiany pokoleniowe należy w świetle wyników badania ilościowego wskazać na niewystarczający zakres zastosowań internetu w działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez badane przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, „Marketing i Rynek” 2015, nr 1.
2.Fenney C., Managing and communicating across the generations, „Singapore Business Review” 2012, http://sbr.com.sg/hr-education/commentary/managing-and-communicating-across-generations.
3.Generations defined: 50 years of change over 5 generations, Mccrindle Research, http://mccrindle.com.au/resources/Generations-Defined-Sociologically.pdf.
4.Hoffman D.L., Novak T.P., How to acquire customers on the Web?, „Harvard Business Review” 2000, Vol. 78, No. 1.
5.Jawłowska A., Styl życia a wartości, w: Styl życia. Koncepcje i propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1976.
6.Kępny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych – wspólnota struktury bez korzeni, czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 1–2.
7.Kornberger M., Brand society: how brands transform management and lifestyle, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
8.Mazurek G., E-konsument jako e-sprzedawca – warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, część 3.
9.Mazurek-Łopacińska K., Marketing doświadczeń w kontekście ekonomii doświadczeń, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014.
10.Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
11.Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
12.Najcenniejsze marki świata 2015, www.egospodarka.pl/art/galeria/123553,Najcenniejsze-marki-swiata-2015,1,39,1.html.
13.Olcoń-Kubicka M., Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2006.
14.Owyang J., The future of the social web, „Forrester Research” 2009, kwiecień, www.forrester.com.