Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań

Autorzy: Urszula Szulczyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: innowacje bariery działalność innowacyjna przedsiębiorstwo
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (267-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat czynników uznawanych przez menedżerów za istotne bariery rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badania te przeprowadzono na grupie 367 osób. W opracowaniu przedstawiono strukturę opinii według najczęściej wymienianych hamulców tej działalności oraz przeanalizowano istotność i siłę związku między różnymi cechami przedsiębiorstw zarządzanych przez respondentów a częstotliwością wymienianych przez nich barier.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000.
2.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe, Statsoft, Kraków 2006.
3.Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.