Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice
(Znaczenie social media marketingu w promocji zdrowia w opinii mieszkańców Gliwic)

Autorzy: Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Marlena Kotlarek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Słowa kluczowe: social media social media marketing promocja zdrowia zdrowie publiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (353-361)
Klasyfikacja JEL: M30 I10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Komunikaty prozdrowotne mogą być propagowane za pośrednictwem różnych mediów – jednym z nich są media społecznościowe. Celem pracy jest określenie znaczenia social media marketingu w promocji zdrowia w opinii mieszkańców Gliwic. Wykorzystano badanie kwestionariuszowe o charakterze jakościowym przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2017 roku wśród 200 pełnoletnich mieszkańców Gliwic. Analizę statystyczną zebranego materiału opracowano za pośrednictwem programu Statistica 10.0. StatSoft oraz Microsoft Excel. W analizie wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona z przyjętym poziomem istotności statystycznej p < 0,05. Wnioski – przeważająca większość badanych korzysta z internetu jako źródła informacji na temat zdrowia. Social media marketing ma duże znaczenie dla prawie jednej czwartej badanej populacji z uwagi na ich aktywność w sieciach społecznościowych i przez to może stanowić użyteczne narzędzie w działaniach z zakresu promocji zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność fizyczna i sport (13.08.2016). Ministerstwo Zdrowia. Retrieved from: www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/aktywnosc-fizyczna-i-sport/.
2.Amrita, Biswas, D. (2013). Health care social media: expectations of users in a developing country. Medicine 2.0, 2 (2). Retrived from: www.medicine20.com/2013/2/e4/ (4.02.2015).
3.Evans, W.D. (2006). How social marketing works in health care. BMJ, 332 (7551), 1207–1210.
4.Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. In: K. Kubiak (ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (p. 184). Warszawa: WSPW.
5.Hagel, G. (2011). Edukacja zdrowotna i ekologiczna. Szczecin: SSWCB.
6.Hanik, B., Stellefson, M. (2011). E-health literacy competencies among undergraduate education students. A preliminary study. International Electronic Journal of Health Education, 14 (47).
7.Syrkiewicz-Światła, M, Holecki, T, Wojtynek, E. (2014). Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), 171–176.
8.Syrkiewicz-Świtała, M., Świtała, R. (2012). Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 5, 87, 86‒94.
9.Whittemore, R., Jeon, S., Grey, M. (2013). An Internet Obesity Prevention Program for Adolescents. J. Adolesc. Health, 52, 439–447.
10.Wrona-Polańska, H. (2006). Health- its psychological indicators and ways of its promotion and suport. Sztuka Leczenia, 1–2 (13), 19–31. Retrieved from: www.sztukaleczenia.pl/pub/2006/1-2/zdrowie-psychologiczne_wyznaczniki.pdf.