Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Wybrane uwarunkowania i skutki postaw studentek uczelni ekonomicznych wobec pracy i rynku pracy

Autorzy: Elżbieta Kowalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: postawy rynek pracy praca emocje
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (197-206)
Klasyfikacja JEL: J16 M59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wybranych uwarunkowań i skutków postaw wobec pracy i rynku pracy. Wśród wytypowanych determinant znalazły się: poziom lęku, nadzieja na sukces oraz wiara w grę o sumie zerowej. Z kolei do skutków postaw zaliczono aspiracje płacowe, odwoływanie się technik negocjacyjnych oraz szacowany czas szukania pracy. Grupa badawcza składała się z 90 studentek wyższych szkół ekonomicznych działających w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano kwestionariusze autorskie oraz profesjonalne testy psychologiczne. Do analiz statystycznych zastosowano między innymi współczynnik r-Pearsona i rho-Spearmana. W ich wyniku ustalono, że kluczową ścieżką jest: lęk–emocjonalna postawa wobec rynku pracy–wszystkie testowane w badaniu skutki postaw. Reasumując, emocje są najistotniejszym czynnikiem kształtującym zachowanie studentek na rynku pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cięciel, M. (2016). Zarządzanie różnorodnością w kontekście funkcjonowania kobiet w organizacjach. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
2.Domagała, W. (2016). Zjawisko segregacji edukacyjnej. Sytuacja kobiet i mężczyzn w sferze edukacji i rynku pracy. W: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 137–149). Kraków: Libron.
3.Feeney, J.R., McCarthy, J.M., Goffin, R. (2015). Applicant anxiety: Examining the sex- -linked anxiety coping theory in job interview contexts. International Journal of Selection and Assessment, 23 (3), 295–305. http://doi.org/10.1111/ijsa.12115.
4.Feiler, A.R., Powell, D.M. (2016). Behavioral expression of job interview anxiety. Journal of Business Psychology, 31 (1), 155–171. http://doi.org/DOI 10.1007/s10869-015-9403-z.
5.Furtner, M.R., Rauthmann, J.F. (2011). The role of need for achievement in self-leadership: Differential associations with hope for success and fear of failure. African Journal of Business Management, 5 (20), 8368–8375. http://doi.org/10.5897/AJBM11.988.
6.GUS (2015). Szkolnictwo wyższe. Studenci w szkołach wyższych. Pobrane z: http://swaid.stat.gov.pl/Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12. aspx (18.12.2017).
7.GUS (2016). Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy/Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura- -wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html (21.12.2017).
8.Kępiński, A. (1987). Lęk. Warszawa: PZWL.
9.Kleka, P., Kowalczyk, E. (w druku). Założenia koncepcyjne oraz cechy psychometryczne kwestionariusza do badania funkcjonalnego aspektu metakompetencji negocjacyjnych (TMOK). Studia Oeconomica Posnaniensia.
10.Kowalczyk, E. (2011). Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
11.Kowalczyk, E. (2014). Stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 10 (271), 158–176.
12.Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces, KNS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
13.McCarthy, J., Goffin, R. (2004). Measuring job interview anxiety: Beyond week knees and sweaty palms. Personnel Psychology, 57, 601–637.
14.Reber, A.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar.
15.Różycka, J., Wojciszke, B. (2010). Skala wiary w grę o sumie zerowej. Studia Psychologiczne, 48 (4), 33–44.
16.Różycka-Tran, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2014). Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach. Psychologia Społeczna, 9 (1), 92–109.
17.Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Matusik, D. (2002). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, STAI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
18.Zaleszczyk, A.K., Kot, P. (2015). Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, XVIII (4), 599–609. Pobrane z: http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication?id=25743&tab=3 (17.12.2017).