Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
„Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi

Autorzy: Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Agnieszka Pieczonka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Słowa kluczowe: konflikt organizacyjny zarządzanie konfliktami organizacja turkusu
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (207-214)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znaczna złożoność i dynamika zmian zachodzących we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu pociąga za sobą konieczność poszukiwania efektywnych narzędzi zarządzania, w szczególności niezbędnych w procesach zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Celem artykułu jest zatem przedstawienie nowego, obiecującego podejścia do realizacji tych procesów, opartego na idei tak zwanej organizacji turkusu (Laloux, 2015). Opracowanie ma charakter teoretyczny. Najpierw scharakteryzowano organizację turkusu. Następnie dokonano syntezy „turkusowego podejścia” do kierowania nimi. Z kolei porównano to podejście do klasycznej techniki zarządzania przez konflikty. W podsumowaniu wskazano zalety nowego podejścia i kierunki jego doskonalenia w pracach badawczych autorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniok, H. i in. (1997). Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Warszawa: Placet.
2.Blikle, A.J. (2017). Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Warszawa: Onepress.
3.Dębowski, A., Konkel, M. (20.01.2018), The main threats of turquoise (teal) organizations, agile & change. Pobrane z: https://agileandchange.com/the-main-threats-of-turquoiseteal-organizations-2d46d83b1aae (20.01.2018).
4.Hausner, J. (2017). Wartości, normy, dobra. Zarządzanie Publiczne, 1 (39), 134–158.
5.Hausner, J., Zmyślony, M. (2015), Firma-idea – nowe podejście do wartości w biznesie. Sopot: Agencja Artystyczna GAP.
6.Kozina, A., Pieczonka, A. (2017). Negocjacje w turkusowej organizacji. Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance, 15 (2), 163–176.
7.Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości. Warszawa: Studio EMKA.
8.Ochyra, I. (2013). Istota konfliktu organizacyjnego. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
9.Pluta, A. (2016). Organizacja turkusu – możliwości i problemy wdrożenia. W: M. Młokosiewicz (red.), Kapitał ludzki – rozwój ku wartościom (s. 107–126). Szczecin: Volumina. pl Daniel Krzanowski.
10.Pluta, A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu. Marketing i Rynek, 4, 304–315.
11.Prentice, J. (2016). The most dangerous notion in “Reinventing Organizations”. Pobrane z: https://medium.com/@jessicajprentice/the-most-dangerous-notion-in-reinventing- -organizations-9032930295e2 (30.06.2016).
12.Rahim, M.A. (2001). Managing conflict in organizations. Westport: Quorum Books.
13.Robertson, B.J. (2015) Holacracy: The new management system for a rapidly changing world. New York: Henry Holt and Company.
14.Roche, W.K., Teague, P., Colvin A.J.S. (red.) (2014). The Oxford handbook of conflict management in organizations. Oxford: Oxford University Press.
15.Siira, K. (2013). Organizational conflict, conflict management, and communication: A social complexity perspective. Helsinki: Unigrafia.