Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Zachowanie osób starszych na rynku przypraw i produktów przyprawowych

Autorzy: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: konsumenci-seniorzy przyprawy zachowanie konsumentów
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (93-103)
Klasyfikacja JEL: D12 J14 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachowanie konsumentów na rynku produktów spożywczych determinuje wiele różnych czynników. Jednym z nich jest wiek respondentów. W artykule przedstawiono zachowanie starszych konsumentów na rynku przypraw i produktów przyprawowych, postrzeganie przez nich tych produktów, częstość spożycia, zachowania zakupowe i wykorzystanie pozakupowe. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród celowo dobranej grupy respondentów, zaś narzędziem badawczym był kwestionariusz. Uzyskane wyniki wskazują na tradycyjne wykorzystanie i zaliczenie produktów do przypraw. Cechą istotną dla respondentów tych produktów jest marka ‒ badani wybierali produkty marek znanych i rozpoznawanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C.A.M., Cobb, L.K., Miller, E.R., Woodward, M., Hottenstein, A., Chang, A.R., Mongraw-Chaffin, M., White, K., Charleston, J., Tanaka, T., Thomas, L., Appel, L.J. (2015). Effects of a behavioral intervention that emphasizes spices and herbs on adherence to recommended sodium intake: results of the SPICE randomized clinical trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 3 (102), 671‒679.
2.Baza Eurostat (2018). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
3.Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku. W: J.T Kowalski i P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (s. 88‒96). Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 11 (40/1), 123‒142.
5.Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Biuletyn RPO, 9. Pobrano z: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/strategie-dzia%C5%82ania-w-starzej%C4%85cym-si%C4%99-spo%C5%82ecze%C5%84stwie-ebook.
6.GUS (2017). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Pobrano z: http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystykipublicznej/.
7.Instytut Żywności i Żywienia (21.01.2017). Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016. Pobrano z: www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfiko wali-zalecenia-dotyczace-zdrowego-zywienia.
8.Kowalczuk, I. (2007). Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku. Oeconomia, 6 (2), 61–70.
9.Kusińska, A. (red.). (2002). Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza A & Z.
10.Lambet-Pandraud, R., Laurent, G. (2010). Why do older consumers buy older brands? The role of attachment and declining innovativeness. Journal of Marketing, 7, 104‒121.
11.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
12.Nasco, S.A., Hale, D. (2009). Information search for home, medical, and financial services by mature consumers. Journal of Services Marketing, 23 (4), 226‒235.
13.Newerli-Guz, J. (2017). Analiza rynku przypraw w Polsce. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 167‒177.
14.Newerli-Guz, J. (2018). Towaroznawcze i konsumenckie aspekty jakości przypraw. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
15.Olejniczak, T. (2016). Metodyczne aspekty badania konsumentów seniorów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 277‒285.
16.PN-A-87022:1994. Przyprawy ziołowe. Nazewnictwo botaniczne. Polski Komitet Normalizacyjny.
17.Polsky, S., Beck, J., Stark, R.A., Pan, Z., Hill, J.O., Peters, J.C. (2014). The influence of herbs, spices, and regular sausage and chicken consumption on liking of reduced fat breakfast and lunch items. Journal of Food Science, 79 (10), 2117‒2126.
18.rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej.
19.Solomon, M. Bamossy, G. Askegaard, S. (2001). Konsum verhalten. Der europäische Markt. München Verlag Person Studium.
20.Ustawa o osobach starszych z 11.09.2015, Dz.U. z 26.10.2015, poz. 1705.