Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej

Autorzy: Svitlana Petrovska
Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów, Ukraina

Tetiana Shkoda
Narodowy Uniwersytet Lotniczy, Kijów, Ukraina
Słowa kluczowe: lotnictwo cywilne linie lotnicze marketing metodologia potencjał
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (79-92)

Abstrakt

Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest potencjał marketingowy linii lotniczej. Celem artykułu jest ustalenie metodologicznych podstaw istoty potencjału marketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego na podstawie systemowego podejścia. Zostały tu sformułowane metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego, które istotnie różnią się od wcześniej znanych pojęć. Zostały również omówione takie zagadnienia, jak współczesne rozumienie potencjału przedsiębiorstwa oraz szczególne cechy działalności marketingowej linii lotniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiec M., Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
2.Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
3.Grabiwoda B., LOT: trzeba zawsze być krok przed…, http://nowymarketing.pl/a/44,barbara-grabiwoda-lot-trzeba-zawsze-byc-krok-przed (22.05.2012).
4.Gronroos Ch., Quo Vadis Marketing? Towards a Relationship Marketing Paradigm, „Journal of Marketing Management” 1977.
5.Rosa G., Komunikacja marketingowa na rynku usług transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 32, Szczecin 2013.
6.Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
7.Rucińska D., Wyszomirski O., Marketing w transporcie, w: Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewodzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
8.Ryan B., Strategic Accounting for Management, The Dryden Press, London 1995.
9.Ślusarczyk S., Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2011.
10.Амоша А.И., Иванов Н.И., Хижняк Л.Т., Левитан С.З., Маландина Г.О., Производственный потенциал: проблемы обновления и развития, Институт экономики промышленности НАН Украины, Донецк 2002.
11.Бай С.І., Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія, Київський національний торговельно-економічний ун-т, Київ 2009.
12.Голубков Е.П., Маркетинг: Словарь-справочник, Дело, Москва 2000.
13.Жаворонкова Г.В., Садловська І.П., Шкода Т.Н., Жаворонков В.О., Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами, Кондор-Видавництво, Київ 2012.
14.Калда К.О., Лояльні споживачі, як фактор підвищення конкурентоспроможності авіаційних підприємств, „Вісник Хмельницького національного університету. Секція: Економічні науки”, Хмельницький 2008, т. 3, № 3.
15.Коренков О.В., Управління потенціалом розвитку промислових підприємств, Дис... канд. екон. наук: 08.06.01, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, Київ 2003.
16.Мова В.В., Колбушкин Ю.П., Системный подход в экономике, Национальный авиационный университет, Киев 2004.
17.Петровська С.В., Маркетинг взаємовідносин у цивільній авіації: системний аналіз, „Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Київ: Національний авіаційний університет” 2006, нo. 19.
18.Петровська С.В., Роль маркетингу підприємств авіатранспортних послуг, «Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць». Національний авіаційний університет, Київ 2009, № 28.
19.Сардак С.Е., Колесніков В.П., Кіор Б.А., Назаренко В.В., Демиденко І.М., Потенціал маркетингу в промисловості України, Державний вищий навчальний заклад, Український держ. хіміко-технологічний ун-т, Дніпропетровськ 2008.
20.Тихонова О.Ю., Процесний підхід до формування комплексу маркетингу в авіакомпаніях, http://piei.iem.nau.edu.ua/numbers/36/Tykh.pdf (15.06.2013).
21.Чернишов В.В., Класифікації та властивості систем в економіці, „Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал”, Тернопіль 2012, № 12.
22.Шкода Т.Н., Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств, Дис… канд.екон.наук: 08.06.01, Національний авіаційний університет, Київ 2006.
23.Щелкунов В.И., Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования, Киевский международный ун-т гражданской авиации, Киев 1999.