Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 850 PZFiM nr 37
Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Autorzy: Lech Rak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Inspekcja Weterynaryjna strona internetowa komunikacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (145-156)

Abstrakt

Inspekcja Weterynaryjna na potrzeby realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia publicznego opracowała zasady polityki informacyjnej. Jednym z narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku oraz kontaktu z klientami jest strona internetowa. Za jej pośrednictwem Inspekcja realizuje przekaz ważnych materiałów dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Wyniki analiz wskazują, że strona dobrze spełnia warunki przekazu informacji z Głównego Inspektoratu Weterynarii dla klientów wewnętrznych, to jest pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wykonujących jej zadania oraz profesjonalnych klientów zewnętrznych. Wymaga jednak unowocześnienia w celu zapewnienia dwustronnej komunikacji z klientami zewnętrznymi – konsumentami usług – w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.bip.wiw.kielce.com.pl/bip_admin/zdjecia_art/.../zarz_wiw_03_06.pdf (15.07.2014).
2.http://wiadomosci.onet.pl/kraj/strefy-buforowe-w-zwiazku-z-afrykanskim-pomorem-swin-na-bialorusi/1057v (13.05.2013).
3.http://www.polityka.pl/kraj/1541529,1,w-obronie-zwierzat-przeciwko-glownemu-weterynarzowi.read (23.04.2013).
4.http://www.rp.pl/artykul/1008815.html?print=tak&p=0 (13.05.2013).
5.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. Unii Europejskiej 1.2.2002 L31/1.
6.Ustawa z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, DzU nr 5, poz. 24 ze zm.
7.Ustawa z 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej, DzU nr 33, poz. 287.
8.Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.
9.wet.ur.krakow.pl/studia-magisterskie-weterynaria.html (15.07.2014).
10.Zarządzenie nr 1/2006 Głównego Lekarza Weterynarii z 16 stycznia 2006 roku w sprawie założeń polityki informacyjnej Głównego Inspektoratu Weterynarii, http://www. wetgiw.gov.pl/bip/index.php?action=art&a_id=23 (1.07.2013).
11.biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/i-963.pdf (15.07.2014).
12.http://resourcecentre.foodrisc.org/websites_118.html (15.07.2014).
13.www.vetpol.org.pl (15.07.2014).
14.www.wetgiw.gov.pl (15.07.2014).
15.www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/5-04-13-komunikat-glw.pdf (1.07.2013).