Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Postawy i zachowania konsumentów w wieku 60+ wobec żywności funkcjonalnej

Autorzy: Romuald Zabrocki ORCID
Akademia Morska w Gdyni

Anna Suszek ORCID
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: seniorzy żywność funkcjonalna zachowania rynkowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (219-232)
Klasyfikacja JEL: I12 L66 O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu i podjętych badań było określenie postaw i zachowań osób w wieku 60+ na rynku żywności funkcjonalnej. Analizę oparto na danych pierwotnych uzyskanych z badań ankietowych, przeprowadzonych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wśród 384 respondentów pochodzących z rejonu województwa pomorskiego. Wykazano, że badani mają pozytywną lub neutralną postawę wobec żywności prozdrowotnej. Cechuje ich niski poziom innowacyjności oraz mała i wycinkowa wiedza na temat żywności funkcjonalnej. Głównym motywem jej nabywania jest dbałość o zdrowie. Badani kupują żywność funkcjonalną od czasu do czasu lub okazjonalnie. Podstawowych barierami w zakupie produktów funkcjonalnych przez seniorów są: wysoka cena, ograniczona wiedza o produktach i silnie ugruntowane przyzwyczajenia żywieniowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewska, O. (2009). Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost – za jaką cenę? Fresh & Cool Market, 3, 22‒28.
2.Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2007). Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (55), 81–89.
3.Błaszczak, A., Grześkiewicz, W. (2014). Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia? Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), 214–221.
4.Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygiena Public Heath, 46 (1), 39‒46.
6.Gertig, H., Gawęcki, J. (2001). Słownik terminologii żywieniowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Goryńska-Goldmann, E., Ratajczak, P. (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (18), 41–48.
8.Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108‒119.
9.Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
10.Klimczuk, A. (2011). Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. W: M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (s. 57–75). Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni.
11.Kozirok, W., Baumgart, A., Babicz-Zielińska, E. (2012). Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV (3), 1030‒ 1034.
12.Kozłowska-Strawska, J., Badora, A., Chwil, S. (2017). Żywność funkcjonalna i tradycyjna – właściwości i wpływ na postawy konsumentów. Problemy Higieny Epidemiologicznej, 98(3), 212–216.
13.Lange, E. (2010). Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (70), 7–24.
14.Maison, D. (2013). Motywy i bariery zmiany postaw i zachowań żywieniowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XI (3), 192‒212.
15.Nestorowicz, R. (2011). Konsument wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 661, Ekonomiczne Problemy Usług, 73, 147‒157.
16.Okoń, D., Kowrygo, B., Rejman, K. (2017). Żywność prozdrowotna w opinii i zachowaniach konsumentów. Handel Wewnętrzny, 1 (366), 256‒272.
17.Pawlak-Lemańska, K. (2011). Nowe trendy w projektowaniu żywności funkcjonalnej. W: H. Mruk, R. Nestorowicz (red.), Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw (s. 84‒ 90), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
18.Pieszka, M., Pietras, M.P. (2010). Nowe kierunki w badaniach żywieniowych – nutrigenomika. Roczniki Naukowe Zootechniki, 37 (2), 83‒103.
19.Rogers, E.M., Schoemaker, F.F.S. (1971). Communication in Innovations: A Cross-Cultural Approach. New York: Free Press Macmillian Publishing.
20.Roininen, K., Tuorila, H. (1999). Health and taste attitudes in the prediction of use frequency and choice between less healthy and more healthy snacks. Food Quality Preference, 10, 357‒ 365.
21.Sadowska, A., Rakowska, R., Świderski, F. (2015). Projektowanie żywności funkcjonalnej zmniejszającej ryzyko wybranych chorób cywilizacyjnych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 92‒96.
22.Tańska, M., Babicz-Zielińska, E., Przysławski, J. (2013). Postawy osób starszych wobec zdrowia i żywności o działaniu prozdrowotnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94 (4), 915‒ 918.
23.Tomaszewska, M., Bilska, B., Grzesińska, W., Przybylski, W. (2014). Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (3), 293‒298.
24.Zabrocki, R. (2015 b). Food Product Marketing: Concepts and Research .W: M. Gebarowski, T. Hermaniuk (red.), Quality as a determinant of behaviours among consumers at the age 55+ on the food market (s. 182‒192). Celje: University of Maribor.
25.Zabrocki, R. (2015a). Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 193‒205.
26.Zalega, T. (2012). Konsumpcja, Determinanty. Teorie. Modele. Warszawa: PWE.
27.Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3‒21.