Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.54-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (54) 2018
Tourist Space and its Role in the Activities of Tourism Enterprises
(Przestrzeń turystyczna i jej rola w działalności przedsiębiorstw turystycznych)

Autorzy: Marzena Wanagos
Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science

Lidiya Gumenyuk
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna przedsiębiorstwo turystyczne otoczenie biznesu
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (103-113)
Klasyfikacja JEL: M30 R11 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przestrzeń turystyczna jest bardzo zróżnicowana. Jest kształtowana przez czynniki naturalne i antropogeniczne. Dla wielu podmiotów ma to kluczowe znaczenie w działalności. Turystyka jest fenomenem przestrzennym ‒ jej istota polega na przemieszczaniu ludzi w przestrzeni i wykorzystaniu zasobów i infrastruktury. Wymaga specjalnego odniesienia do poszczególnych elementów przestrzeni. Przedsiębiorstwa turystyczne opierają swoje działania na warunkach przestrzennych, ale także wpływają na zmiany zachodzące w samym środowisku. Celem artykułu jest ukazanie kluczowej roli aspektów przestrzennych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych. Artykuł składa się z dwóch części ‒ analizy literatury dotyczącej poruszanego problemu i omówieniu badań empirycznych. W drugiej części podjęto próbę przedstawienia opinii przedsiębiorców na temat roli przestrzeni w ich działaniach. Przeprowadzono badanie diagnostyczne wśród usługodawców turystycznych (właścicieli hoteli, restauracji, biur podróży, przewoźników). Zrealizowano je w 2018 roku na próbie łącznie 34 respondentów z województwa pomorskiego. Wyniki pokazują, że przestrzeń jest kluczowym elementem warunków biznesowych badanych przedsiębiorstw. Badani przedsiębiorcy podejmują w dużej mierze działania sprzyjające środowisku geograficznemu, mając świadomość jego wpływu na wyniki swojej działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2001). Współczesne koncepcje i wybrane modele polityki turystycznej. In: A.S. Kornak, A. Rapacz (eds.), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jędrzejczyk, I. (1995). Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: Śląsk sp. z o. o.
4.Krzymowska-Kostrowicka, A. (1999). Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Kurek, W. (ed.). (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Liszewski, S. (1995). Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 5 (2), 87‒103.
7.Liszewski, S. (2006). Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie. Turyzm, 16 (2), 7‒20.
8.Liszewski, S., Baczwarow, M. (1998). Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej. Turyzm, 8 (1), 39‒67.
9.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej ‒ zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 225‒235.
10.Marciszewska, B. (2017). Innowacyjność organizacyjna w turystyce. In: E. Biernat, E. Dziedzic (eds.), Trendy w turystyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, 545 (DCXIX).
12.Miossec, J.M., (1976). Elements pour une teorie de l’espace touristique. Aix-en-Provence: Centre des Hautes Etudes Touristiques, ser. C, 36.
13.Oppermann, M. (1993). Tourism Space in Developing Countries. Annals of Tourism Research, 20 (3), 535‒556.
14.Pender, L., Sharpley, R. (eds.) (2008). Zarządzanie turystyką. Warszawa: PWE.
15.Rapacz, A. (ed.). (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
16.Smalec, A. (2011). Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, Ekonomiczne Problemy Usług, 75, 489‒502.
17.Stachowski, J. (1993). O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, 171‒180.
18.Szostak, D. (2008). Możliwości oceny jakości obszarowego produktu turystycznego. In: A. Panasiuk (ed.), Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Wanagos, M., Studzieniecki, T. (2018). The development of the tourist product of the city and the information needs of tourism entities. 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – Odessa, 21‒22 June 2018.
20.Włodarczyk, B. (2007). Przestrzeń turystyczna. Pojęcie, wymiary, cechy. Turyzm, 17 (1‒2), 145‒158.
21.Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Włodarczyk, B. (2011). Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany (pp. 15‒28). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.