Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Asymetria informacji na rynku turystycznym

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rynek turystyczny asymetria informacji
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (149-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest prezentacja problematyki asymetrii informacji na współczesnym rynku turystycznym. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, zaś zaprezentowane rozwiązania – charakter modelowy. Zinterpretowano procesy asymetrii informacji w odniesieniu do obszaru transakcyjnego rynku turystycznego. Efektem opracowania jest prezentacja zakresu asymetrii informacji pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego reprezentującymi popyt i podaż turystyczną w zakresie transakcyjnym. Może być ona podstawą do przeprowadzenia szczegółowych badań empirycznych w zakresie analizy asymetrii informacji na rynku turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G.A. (1970). The market for „Lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84 (3).
2.Asero, V., Patti, S. (2009). Asymmetric information, tourist satisfaction and quality in tourism. Annals of The University of Petrosani. Economics, 9 (3).
3.Baggio, R., Baggio, J.A. (2011). Experiencing information asymmetries in tourism. 4th Advances Tourism Marketing Conference. Maribor.
4.Caccomo, J.L., Solonandrasana, B. (2001). Tourism activities and price differences: Imperfest Information and Asymmetric Competition. Perpingan: University of Perpignan.
5.Candela, G., Figini, P. (2012). The economics of tourism destinations. Berlin–Heidelberg: Springer.
6.Chen, Y., Mak, B., Song, H. Information asymmetries on quality: the case of Chinese package tours. Pobrano z: scholarworks.umass.edu.
7.Clerides, S., Bearchou, P., Pashardes, P. (2004). Intermediaries as quality assessors in markets with asymmetric information: from UK Package Tourism. Nicosia: University of Cyprus.
8.Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24.
9.Kushi, E. (2010). Information asymmetry, quality and process the tourism market. Lambert.
10.Mynarski, S. (1995). Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.
11.Panasiuk, A. (red.) (2010). Informacja turystyczna. Warszawa: C.H. Beck.
12.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
13.Pawlicz, A. (2012). Miejsce państwa na rynku turystycznym. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz. Rynek turystyczny. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Rogoziński, K. (2009). Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Rucińska, D. (2011). Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9.
16.Stiglitz, J.E. (2004a). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Stiglitz, J.E. (2004b). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Gospodarka Narodowa 3.
18.Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.