Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tak zwanych kodeksów etycznych firm

Autorzy: Witold Marzęda
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: normy kodeks etyczny moralność performatywy ideologia korporacje etyka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (191-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the paper Ideology of canting talking – corporations discourse with regard to ethical codices author describes the phenomenon of canting performatives acts as a mechanism of moral usurpations in business ethics. The promises and declarations in ethical codices cannot turn out to be neither worthless nor significant, because there is no possibility of describing such a situation in which these declarations could be unequivocally called unkept promises. It does not mean that they are always true of course… Author shows that cant declarations of business ethics become to usurp the right to define workers morality. On the one hand it seems to be a beautiful bunch of declarations on the other the point is that corporation’s ethical declarations are designed for managing your thinking about morality.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles. 1982. Etyka nikomachejska. Warszawa
2.Austin J.L. 1993. Jak działać słowami?, w: idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa
3.Bralczyk J. 1981. Poza prawdą i fałszem, „Teksty”, nr 6
4.Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Kuraszko I., Bąk D., Rok B. 2011. Wolność czy swawola?, „Master of Business Administration” , nr 5 (162), s. 131
5.Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Warszawa 2002
6.Klimczak B. 2011. Etyka gospodarcza, Wrocław
7.MacIntyre A. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa
8.Marcuse H. 1991. Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa
9.Maring M. 2011. Korporative Verantvortnung: Nick Lesson und die Barrings Bank, w: Fallstudien zur Ethik in Wisenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft, red. M. Maring, Karlsruhe
10.Marks K., Engels F. 1975. Ideologia niemiecka. Krytyka najnowszej filozofii niemieckiej w osobach jej przedstawicieli – Feuerbacha, B. Bauera i Stirnera, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1975
11.Meier J. 2014., Verantvortnug und die Legitimität bereichethischer Kodizes, w: Bereichsethiken im interdisziplinären Dialog, red. M. Maring, Karlsruhe
12.Moore G. 1980. Etyka, Warszawa
13.Mularski K. 2013. Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa
14.Popper K.R. 1992. Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa
15.Rybak M. 2004. Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa
16.Searle J. 1987. Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Warszawa
17.Siemek M. 2005. Hegel a Marksowskie pojęcie ideologii, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 3–4 (12)
18.Sosenko K. 2013. Etyka ekonomii, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Warszawa