Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2021.43-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 43, 2021
Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi z 1827 r. Znane źródło w nowej postaci
(A Table of Towns, Villages and Settlements in the Kingdom of Poland, with Their Positions and Population, Arranged Alphabetically at the Office of the Government Commission for the Internal Affairs and Police of 1827. A Well-Known Source in a New Form)

Authors: Krzysztof Narojczyk ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny
Keywords: Polish Kingdom criticism of historical sources historical demography data-bases Benford’s law
Data publikacji całości:2021-12-01
Page range:31 (29-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A vast, two-volume list of all the towns and villages of the Kingdom of Poland was published in 1827, with the number of houses and residents, and the type of ownership specified in it. It was the only official publication issued by the then central statistical body of the state – The Statistical Office of the Government Commission for the Internal Affairs and Police. Due to the alphabetical order of the entries, with the absence of any territorial grouping or partial summaries, this potentially valuable source for historical and demographic studies has been of only marginal use to historians. An attempt was made at its digitisation and at entering the data into the database system in 2020. This paper presents the historical background of creating this list and uses selected examples to present new, previously unavailable data exploration and analysis opportunities that are offered by an electronic form.
Download file

Article file

Bibliography

1.Berger, Jan. „Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r.” Wiadomości Statystyczne 47 (2002), 1: 12–19.
2.Berger, Jan. „Statystyka w Królestwie Polskim 1815–1867. Działalność statystyczna. Zbieranie i gromadzenie danych statystycznych w okresie 1795–1918”. W: Historia Polski w liczbach. T. 4: Statystyka Polski. Dawniej i dzisiaj, 85–108. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017.
3.Borkiewicz, Adam. „Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918 r.: Mapy”. Dokumentacja Geograficzna 4a (1956).
4.Domański, Czesław, Alina Jędrzejczak. Rozwój statystyki łódzkiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
5.Gieysztorowa, Irena. „Trudne początki statystyki demograficznej Królestwa Polskiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 14 (1983): 29–40.
6.Grabiński, Tadeusz, Marzena Farbaniec, Marta Woźniak-Zapór, Wacław Zając. Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2016.
7.Grossman, Henryk. Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808 i 1810 r.. Warszawa: Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1925.
8.Janczak, Juliusz K. „Ludność parafii Królestwa Polskiego w 1835 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997): 189–243.
9.Janczak, Julian K. „Statystyka Królestwa Polskiego 1815–1830”. Przeszłość Demograficzna Polski 14 (1983): 3–28.
10.Janczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego (1830–1844)”. Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 25–49.
11.Jelonek, Adam. „Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r.” Dokumentacja Geograficzna 3/4 (1967).
12.Kula, Witold. Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836–1846. Poznań: Wydawnictwo Historyczne, 2002.
13.Kula, Witold. „Dyskusja nad referatem A. Rożańskiego”. Przegląd Statystyczny 2 (1939), 1: 73–75.
14.Łagodziński, Wiesław. Polskie spisy powszechne ludności ze szczególnym uwzględnieniem spisów z lat 1921, 1931 i 1946. Wykład wygłoszony na seminarium w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Lublinie. Dostęp 19.04.2021. https://lublin.stat.gov.pl/files/gfx/lublin/pl/defaultstronaopisowa/1300/3/1/spisy_powszechne_10.04.2018.pdf.
15.Łukasiewicz, Juliusz. „Rodowód historyczny statystyki polskiej”. W: Jubileusz 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 1918–2008, red. Wiesław Łagodziński, 50–62. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2008.
16.Łukasiewicz, Juliusz. „Zaludnienie ziem polskich w XIX i na początku XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005): 145–56.
17.Osiecka, Małgorzata. „System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach1815–1867”. Rozprawa doktorska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014. Dostęp 19.04.2021. https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1143/Praca%20doktorska%20M.Osiecka.pdf?sequence=1.
18.Pociecha, Józef. „Polska statystyka publiczna – od Sejmu Czteroletniego do współczesności”. Folia Oeconomica Cracoviensia 57 (2017): 5–22.
19.Rodecki, Franciszek. Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego. Warszawa: Drukarnia Antoniego Gałęzowskiego, 1830.
20.Różański, Adolf. „Działalność statystyczna w okresie Królestwa Kongresowego”. Przegląd Statystyczny 2 (1939), 1: 58–73.
21.Rzepkowski, Arkadiusz. „Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789–1939”. Przegląd Nauk Historycznych 2 (2005), 8: 101–25.
22.Sułowski, Zygmunt. „Ocena XIX-wiecznych statystyk demograficznych Lubelszczyzny”. Przeszłość Demograficzna Polski 17 (1987): 89–125.
23.Szulc, Stefan. Wartość materjałów statystycznych, dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1920.
24.Trzebiński, Wojciech. „Zagadnienie wartości Tabelli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z roku 1827 jako źródła do historii miast”. W: Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału 2 Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych: rok 43 – 1950, 61. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1952.
25.Wnęk, Konrad. „Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016): 119–134.