Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 40, 2018
Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego
(Deaths and their Considerations in the Rzeszów Parish between the Years 1876–1913 in the Context of the First Demographic Transition)

Authors: Sabina Rejman
Keywords: deaths parish registers the first demographic transition Galicja Rzeszów the turn of 20th century
Year of publication:2018
Page range:28 (245-272)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 457

Abstract

The article presents deaths in the Rzeszów parish between the years 1876–1913, based on the parish register. Attention was paid to facts, which could confirm (or deny) the process of the first demographic transition. This took place in Galicja at the turn of the 20th century and was marked by a decrease in death intensity, a subsequent increase in birth rate followed by temporary high population growth, only to establish a low, stable level in the final phase. The analysis takes into account the population of the parish, the number of deaths, death rate, stillbirths, structure of deaths according to sex, age and causes of death, along with the average age of the deceased. Statistical methods were used.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balicki, Janusz, Ewa Frątczak, Charles B. Nam. Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2007.
2.Bonusiak, Włodzimierz. „Rozwój demograficzny Rzeszowa w latach 1869–1939”. Prace Studium Nauk Społecznych 1 (1977), 5–23.
3.Borowski, Stanisław „Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach 1807–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 3 (1970): 125–142.
4.Brzeziński, Tadeusz. „Rozwój klinicznej medycyny wewnętrznej i specjalności pokrewnych”. W: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, 288–317. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
5.Chojecki, Dariusz K. Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyspieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871–1913). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.
6.Chojecki, Dariusz K. „Umieralność na gruźlicę na Pomorzu Zachodnim w dobie Republiki Weimarskiej. Fakty i fikcje”. W: Między zachodem a Wschodem. T. 5: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, 177–203. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2011.
7.Fihel, Agnieszka. Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
8.Gawryszewski, Andrzej. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Drukarnia Klimiuk, 2005.
9.Jarosińska, Małgorzata. Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza. Rzeszów: Libra, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010.
10.Kamiński, Jerzy, Lesław Grzegorczyk. „Zdrowie mieszkańców Rzeszowa i jego ochrona w XIX wieku”. W: Dzieje Rzeszowa. T. 2, red. Feliks Kiryk, 616–648. Rzeszów: Urząd Miasta Rzeszowa, KAW, 1998
11.Kostrzewski, Piotr, Janusz Ziółkowski, red. Mała encyklopedia medycyny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
12.Ładogórski, Tadeusz. „Periodyzacja rozwoju demograficznego ludności polskich ziem zachodnich i północnych w latach 1816–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 5 (1972): 103–117.
13.Majka, Jerzy. Garnizon Rzeszów w latach 1918–1939. Rzeszów: Libra, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2005.
14.Maksimowicz, Alicja. „Wzorzec umieralności w kolejnych fazach przejścia”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 118–163. Warszawa: PWE, 1990.
15.Malak, Franciszek. Dzieje parafii Słocina. Słocina: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 1997.
16.Maksimowicz, Alicja, Beata Pułaska-Turyna, Małgorzata Rószkiewicz. „Rodowód i ewolucja teorii przejścia demograficznego”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 41–68. Warszawa: PWE, 1990.
17.Nabywaniec, Stanisław. „Parafia farna w czasach rozbiorowych”. W: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., red. Małgorzata Jarosińska, 21–39. Rzeszów: Mitel, 2001.
18.Nietyksza, Maria. Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: PWN, 1971.
19.Ogórek, Bartosz. Niezatarte piętno. Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Kraków: Universitas, 2018.
20.Ogórek, Bartosz. „Transformacja demograficzna ludności Krakowa w latach 1859–2010”. Małopolska 15 (2009): 105–126. Dostęp: sierpień 2018. http://www.malopolska.org/ images/pliki/roczniki/rm_15_2013/rm_15_2013_p09.pdf.
21.Okólski, Marek. „Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 14–117. Warszawa: PWE, 1990.
22.Pressat, Roland. Słownik demograficzny. Oprac. Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2014.
23.Rejman, Sabina. Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach galicyjskich w latach 1889–1914. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
24.Rejman, Sabina. „Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 253–281.
25.Sikorska-Kulesza, Jolanta. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada, 2004.
26.Stańczyk, Elżbieta. „Rodność i umieralność na ziemiach polskich w kontekście teorii przejścia demograficznego”. Wiadomości Statystyczne 9 (2009): 16–32.
27.Stasiak, Andrzej. „Rozwój demograficzny Wrocławia w XIX wieku”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 13 (1958), 2: 267–303.
28.Stolarz, Przemysław, Roman Steckiewicz. Objawy, zespoły, syndromy, wskaźniki i inne pojęcia układu sercowo-naczyniowego. Warszawa: Centrum Ekologii Człowieka, 2012. Dostęp sierpień 2018. https://docplayer.pl/12415803-Objawy-syndromy-zespoly-wskazniki.html.
29.Szulc, Stefan. „Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1895–1935”. W: Statystyka Polski, Seria C, nr 41: Zagadnienia demograficzne Polski, 1–132. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1936.
30.Szuro, Stanisław. Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869–1913. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne, 1990.
31.Śródka, Andrzej. „Rozwój nauk podstawowych i przedklinicznych”. W: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, 235–287. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
32.Weinfeld, Ignacy. Ludność miejska Galicji i jej skład wyznaniowy (1881–1910). Lwów: Gubrynowicz i Syn, 1912.
33.Vašata, Martin. „Příčiny úmrtí civilního obyvatelstva města Hradce Králové ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909”. Historická Demografie 42 (2018): 99–138.
34.Wnęk, Konrad, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan. Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006.
35.Zamorski, Krzysztof. „Początki przejścia demograficznego w Polsce”. Studia Demograficzne 112 (1993), 2: 15–22.
36.Zamorski, Krzysztof. „Transformacja demograficzna w Europie Środkowej w XIX wieku. Wewnętrzne podobieństwa i różnice”. Przeszłość Demograficzna Polski 19 (1994): 27–45.
37.Zamorski, Krzysztof. Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991.
38.Zamorski, Krzysztof. „Zasadnicze linie przemian demograficznych Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”. W: Galicja i jej dziedzictwo. T. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. Jerzy Chłopecki, Helena Madurowicz-Urbańska, 95–110. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.