Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów

Autorzy: Ilona Kość
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partycypacja wyborcza szkoła wyższa studenci polityka
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (99-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nie wszystko, co obecnie dzieje się na styku polityka – kultura polityczna – młodzież akademicka, moż- na tłumaczyć ułomnością młodej demokracji. Diagnoza polskiego społeczeństwa wskazuje na niski po- ziom zaangażowania w życie społeczno-polityczne, co świadczy o złej kondycji demokracji w Polsce. To wystarczający powód, by podjąć interdyscyplinarne badania wyjaśniające przyczyny decyzji i zachowań skutkujących biernością, zwłaszcza studentów wyższych uczelni. Przy założeniu, że uczestnictwo w wy- borach jest aktem fundamentalnym dla demokracji i w ten właśnie sposób obywatele zapewniają sobie możliwość świadomego współdecydowania o swojej przyszłości – niewątpliwą misją uczelni wyższych staje się tłumaczenie świata, uczenie/ćwiczenie tolerancji dla postaw i opinii innych, a nade wszystko kształtowanie kultury dialogu, jak i związanej z nią umiejętności prezentowania swoich poglądów. Analizując poziom partycypacji wyborczej studentów i poszukując przyczyn ich dylematów wybor- czych, powraca pytanie, czy i jakie jest miejsce szkoły wyższej w dyskursie o polityce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak, B. (2012). Prawo konstytucyjne. Warszawa: C.H. Beck.
2.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
3.Dekret „O ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”. Dz.U. 1918, nr 18, poz. 46.
4.Guzik, A., Marzęcki, R., Stach, Ł. (2015). Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków.
5.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
6.Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” (2007). Kraków: Fundacja Rektorów Polskich. Martin, H.P., Schuman, H. (1999). Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław:
7.Wydawnictwo Dolnośląskie.
8.Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku (2015). Dokument opracowany przez Zespół pod kie-
9.runkiem A. Szostka. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
10.Państwowa Komisja Wyborcza, (2015). Pobrano z: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ 319_Polska
11.oraz http://pkw.gov.pl (25.09.2017).
12.Pęczak, M. (2016). Czy Polacy nie potrzebują już kultury wysokiej. Pedagogika bezwstydu, czyli
13.czas dla mas. Polityka, 20 lipca 2016, 19–21.
14.Przybylski, B.J. (2014). Zaangażowanie polityczne młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Adam
15.Marszałek.
16.Przybylski, B.J. (2015). Internet jako czynnik zmian politycznych na świecie i w Polsce. Miscella-
17.nea Anthropologica et Sociologica, 16 (2), 169–182.
18.Reykowski, J. (1995). Subiektywne znaczenia pojęcia „demokracja” a ujmowanie rzeczywistości
19.politycznej. W: Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje
20.(s. 51–66). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
21.Skarżyńska, K. (2011). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Scholar.
22.108 Ilona Kość
23.Skarżyńska, K. (2011). Psychologiczne czynniki rozwoju: przekonania i szczęście. W: P. Kozłow- ski (red.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej (s. 19–30). Warszawa: Księgarnia Ekonomiczna.
24.Szaban, D., Lisowski, K. (2014). Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji). Rocznik Lubuski, 40, 2a, 259–274.
25.Szafraniec, K. (2012). Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. Warszawa: Instytut Oby- watelski.
26.Szczegóła, L. (2013). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. War- szawa: Elipsa Dom Wydawniczy.
27.Szostek, A. (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Część II: Misja społeczna uni- wersytetu w XXI wieku. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
28.Turska-Kawa, A. (2012). Aktywizacja polityczna młodych. W: A. Turska-Kawa (red.), Polityka w opinii młodych. Idee – instytucje – obywatele (s. 29–47). Katowice: Wydawnictwo REMAR.
29.Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Po- znańskiego.
30.Wloka, A. (2014). Stan świadomości politycznej młodego społeczeństwa w Polsce – jak demo- kratyzacja wpływa na partycypację polityczną. Krytyka.org. Pobrano z http://krytyka.org/ stan-swiadomosci-politycznej-mlodego-spoleczenstwa-w-polsce-jak-demokratyzacja- wplywa-na-partycypacje-polityczna/ (10.09.2017).
31.Wojtalik, M. (2015). Wyniki wyborów: PiS przejmuje Polskę a prawica młodzież. Newsweek, 26 października 2015. Pobrano z: http://www.newsweek.pl/polska/szczegolowe-wynik- i-wyborow-parlamentarnych-2015-jak-glosowaly-wojewodztwa,artykuly,372966,1.html (10.09.2017)
32.Zespół Gazety Wyborczej (2015). Wybory prezydenckie. Wyborca Kukiza? Wykształcony, mło- dy i wkurzony. A kto głosował na Dudę i Komorowskiego?, Gazeta Wyborcza, 11 maja 2015. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,17896394,Wybory_prezydenckie__Wyborca_Kukiza__ Wyksztalcony_.html (10.09.2017).
33.Zespół wnp.pl/ Parlamentarny.pl (2015). Frekwencja w wyborach: dlaczego Polacy nie głosu- ją? Wnp.pl / Parlamentarny.pl. Pobrano z: http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/frek-
34.wencja-w-wyborach-dlaczego-polacy-nie-glosuja,1221.html (16.10.2015).