Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (48) 2019
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
(Sharing economics in the field of financial services − an opportunity or a threat?)

Authors: Marcin Sobieraj ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Dyl
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: financial services sharing economy innowations cowdfunding social lending
Year of publication:2019
Page range:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Aim of the article: analysis of the functioning of applications and portals related to crowdfunding, including the assessment of potential opportunities or threats generated via the Internet. Methodology of analysis: analysis of literature sources, internet sources and legal acts, allowing for the juxtaposition of relevant concepts, definitions and data. Results: the analysis indicates a wide scale of opportunities (benefits) as well as threats resulting from the use of financial services using appropriate internet platforms. Conclusions: the presented considerations give grounds to notice the lack of appropriate legal regulations that would protect virtual recipients and users from financial services.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beito, D.T. (2000). From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890−1967. The University
2.of North Carolina Press.
3.Eckhardt, G., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All. Harward Business Review, 28 stycznia.
4.Pobrane z: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (11.05.2019).
5.Grzelak, M., Liedel, K. (2012). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu.
6.Bezpieczeństwo Narodowe, 22 (2), 125−139.
7.Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych
8.krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
9.Jędraszka, A., Zatoń, M. (2010). Social lending jako alternatywne źródło pożyczek dla klientów indywidualnych. Studia
10.i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 104, 108–115.
11.Komisja Nadzoru Finansowego (2019). Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw
12.domowych według stanu na koniec 2018. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
13.Komorowski, S., Koralewski, M., Kośmider, A., Kraska, M., Langer, J., Nowaczyk, K., Puche, J. (2010). Rozwój sektora
14.e-usług na świecie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.Król, K. (2013). Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa: crowdfunding.pl.
16.Kubiak, D. (2012). Nowoczesna realizacja idei samopomocy kredytowej w środowiska małych społeczności. Zeszyty
17.Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 45, 87−95.
18.Kwiatkowska, E. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i
19.Regulacyjny, 3 (38), 60−70.
20.Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdzielenie i korelacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka
21.Ekonomiczna, 2 (44), 82−93.
22.Mróz, B. (2014). Konsument w sieci – wyzwania i zagrożenia. Handel Wewnętrzny, 4 (351), 202−212.
23.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
24.tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
25.produkt niebezpieczny. Dz.U. 2012 nr 000, poz. 1225.
26.Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
27.Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. 2019, poz. 1083.
28.Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U. 2000 nr 116, poz. 1216.
29.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., prawo bankowe. Dz.U. 2018, poz. 2187. Prawo bankowe Dz.U. 2018, poz.2187.
30.wethecrowd.pl (4.06.2019).