Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: umowa sprzedaży wydanie rzeczy przewóz
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (225-239)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy wydania rzeczy w relacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym poprzez przekazanie jej przewoźnikowi. Wskazuje na szczególny charakter takiego wydania. Autor koncentruje się na problemie przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy. Wskazuje na odmienności w relacjach z konsumentami, w których ryzyko to przechodzi na konsumenta dopiero z chwilą fizycznego przejęcia rzeczy. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący sam organizuje transport zakupionych rzeczy, ale sprzedawca ma wpływ na wybór przewoźnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszczyk Z., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, wyd. 2, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
2.Buczkowski S., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia – Zobowiązania, Warszawa 1972, s. 1272.
3.Dąbrowa J., System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
4.Filipiak A., Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów sprzedawanych w trakcie przewozu drogą morską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3.
5.Gawlik Z., Komentarz do art. 548 Kodeksu cywilnego, Lex 2010.
6.Katner W., System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, red. J. Rajski, Warszawa 2001.
7.Ohanowicz A., Górski J., Zobowiązania, Warszawa 1970.
8.Skąpski J., System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 3, cz. 2, red. S. Grzybowski–Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
9.Stankiewicz M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.05.1997, III CZP 18/97, „Palestra” 1998, nr 7–8, s. 199.