Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH

Autorzy: Łukasz Marzantowicz
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: TDABC zaopatrzenie sektor budownictwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (93-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wyniki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych korzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku Time-Driven Activity Based Costing .
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendkowski J., Michna A., Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana, a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 20
2.Bizon-Górecka J., Controlling jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nr 213, Budownictwo nr 30, Bydgoszcz 1998.
3.Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2010.
4.Hammer M., Champy J., Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
5.Horngren CH.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall 2003.
6.Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Ha
7.Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
8.Kaplan R., Anderson S., Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
9.Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principles of Marketing, wyd. 3, FT Prentice Hall 1986.
10.Manteuffel Szoege H., Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
11.Szychta A., Rola równań czasowych w rachunku kosztów działań sterowanym czasem, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 9.
12.Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.