Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM

Autorzy: Daniel Dąbrowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: prawo przewozowe umowa przewozu transport rurociągowy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (169-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozowego oraz Prawa energetycznego. Rozważania prowadzą do wniosku, iż mimo specyfiki transportu rurociągowego zasadne wydaje się uznanie umowy o taki transport za umowę przewozu. Nie dotyczy to jednak umów, które zostały uregulowane w przepisach szczególnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
2.Bon-Garcin I., Bernadet M., Reinhardt Y., Droit des Transports, Dalloz, Paryż 2010.
3.Dąbrowski D., Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
4.Drożdż W., Infrastruktura transportu przesyłowego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013.
5.Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
6.Górski W., Umowa przewozu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.
7.Jaworski A., Prawo przewozowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
8.Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
9.Kolarski A., Prawo przewozowe. Komentarz, C.F. Müller, Warszawa 2002.
10.Koller I., Transportrecht, C.H. Beck, Monachium 2013.
11.Sośniak M., Prawo przewozu lądowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
12.Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, Kraków 2005.
13.System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012.
14.System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
15.System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, C.H. Beck, Warszawa 2015.
16.Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
17.Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.