Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (47) 2019
KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH

Autorzy: Damian Bonk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport intermodalny kooperacja koopetycja łańcuchy logistyczne ekonomia współdzielenia logistyka współdzielenia
Data publikacji całości:2019-09-01
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: L20 L91 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono zastosowanie idei współdzielenia zasobów logistycznych w łańcuchach transportowych wykorzystujących transport intermodalny. Uwaga skoncentrowana została na wpływie kooperacji konkurentów na możliwości zwiększenia udziału transportu intermodalnego w towarowych przewozach ładunków. Autor, omawiając istniejące przypadki wyżej wymienionej współpracy, wskazuje możliwości zastosowania koncepcji sharing economy na rynku usług transportu intermodalnego i zwiększenia przez to jego udziału w całości przewozów. W artykule określono również warunki (m.in. organizacyjne), jakie muszą być spełnione dla utworzenia lub zwiększenia współpracy w omawianych łańcuchach transportowych. Autor stwierdza, że koopetycja małych i średnich przedsiębiorstw potęguje ich możliwości konkurencyjne na globalnym rynku. Jednocześnie, w przypadku zastosowania koopetycji w celu zmiany sposobu transportu na transport intermodalny, oprócz korzyści jakościowych oraz ekonomicznych pojawiają się korzyści środowiskowe. Autor stwierdza także, że istnieje potrzeba tworzenia programów wspierających i promujących koopetycję w określonych obszarach gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojar, W., Drelichowski, L. (2008). Analysis Of Tendencies In Agribusiness Networking Coopetition In Poland
2.And In The Partner Countries. Journal of Cerntral European Agriculture, 3, 445−456.
3.Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach.
4.American Behavioral Scientist, 4 (21), 614−624.
5.Gesing, B. (2017). Sharing Economy Logistics: Rethinking Logistics With Access Over Ownership. DHL Trend Report:
6.Sharing Economy, maj 2017.
7.Golonka, M. (2012). Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych
8.(ICT). Przegląd Organizacji, 3, 33−36.
9.igd.com (26.07.2019).
10.Jaźwiński, J., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie
11.międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 609−620.
12.Marciszewska, E. (2014). Relacje kooperencyjne w transporcie lotniczym – od aliansów do fuzji i przejęć. Studia i Prace
13.Kolegium Zarządzania i Finansów, 135, 139−154.
14.Rzeczycki, A. (2011). Partnerstwo czy dominacja − władza gospodarcza w praktyce tworzenia łańcuchów dostaw. Problemy
15.Transportu i Logistyki, 14 (644), 175−183.
16.Rześny-Cieplińska, J. (2010). Klastry sieciowe w transporcie jako strategia budowania konkurencyjności przewoźników
17.drogowych. Problemy Transportu i Logistyki, 12, 221−229.
18.Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
19.w Krakowie, 6 (966), 89−103.
20.Tomaszewski, M. (2013). Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach
21.2009−2011. W: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i prawo. T. XII (s. 475−488). Toruń: Uniwersytet
22.Mikołaja Kopernika.
23.Tundys, B. (2011). Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Logistyka, 2, 579−588.
24.Współpraca na linii dystrybucja−dostawcy. Ograniczanie strat w łańcuchu dostaw. Pobrane z: https://www.portalspozywczy.
25.pl/konferencje/93319.html (22.08.2019).
26.Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. W: U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w Prawie
27.i Gospodarce (s. 261−269). Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji
28.i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
29.Ziobrowska, J. Gospodarka współdzielenia: wady i zalety. Pobrane z: https://prostaekonomia.pl/gospodarka-wspoldzielenia-
30.wady-i-zalety (30.05.2019).