Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Krzysztof Małachowski
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa przedsiębiorstwa transportu samochodowego konkurencyjność
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (345-356)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule na wybranym przykładzie budowy infrastruktury drogowej (droga ekspresowa S3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski) przeanalizowano wpływ tej inwestycji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego w odniesieniu do transportu kolejowego. Omówiono podstawowe informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji w aspekcie lokalizacji drogi, etapów jej realizacji, wybudowanych węzłów drogowych oraz wyposażenia w miejsca obsługi podróżnych. W dalszej części wymieniono podstawowe korzyści (wymierne i niewymierne) oraz koszty społeczno-gospodarcze, wynikające z budowy drogi ekspresowej S3 na omawianym odcinku oraz wykazano, że zrealizowana inwestycja wpłynęła pozytywnie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego w realizacji przewozów pasażerskich i towarowych w odniesieniu do analogicznych przewozów realizowanych transportem kolejowym. W konkluzji stwierdzono, że omawiana w artykule inwestycja jest pozytywnym przykładem wpływu rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przewoźników samochodowych, co w warunkach polskich, przy braku spójnej sieci drogowej i niedoinwestowanej infrastruktury kolejowej, występuje praktycznie w każdym przypadku nowo realizowanej inwestycji drogowej.

Bibliografia

1.Aktualizacja analizy kosztów i korzyści dla projektu – Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski, maszynopis, GDDKiA, Warszawa, 01.2012.
2.Koźlak A., Pawłowska B., Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów, Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
3.Kwarciński T., Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, P roblemy Transportu i Logistyki nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
4.Mucha-Leszko B., Kąkol M., Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
5.Regulaminu Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP Cargo SA, obowiązujący od 1.01.2015 r.
6.Studium wykonalności – Budowa drogi ekspresowej nr S3. Odcinek Szczecin (Węzeł „Klucz”) km 0 + 000 – Gorzów Wielkopolski (węzeł „Gorzów Północ”) km 81 + 613, maszynopis, Transprojekt Gdańsk, Gdańsk, 05.2004 r.
7.www.krajanbus.pl.
8.www.pks-gorzow.pl.
9.www.przewozyregionalne.pl.