Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu

Autorzy: Dawid Brudny
APM PRO Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Stanisław Krawiec
Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice
Słowa kluczowe: preselekcja wagowa transport lądowy Produkt Krajowy Brutto
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (89-96)
Klasyfikacja JEL: O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sieć dróg krajowych w Polsce w ostatnich kilku latach została wyposażona w około 100 instalacji systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Bezpośrednim celem tych inwestycji jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych. Informacje gromadzone przez system zawierają również dane statystyczne m.in. o ruchu pojazdów ciężkich. Dane, jakie zarządcy ruchu pozyskują z punktów wag preselekcyjnych, zawierają miedzy innymi informacje o liczbie, kategorii, wadze oraz długości pojazdów. W artykule zbadano zależność pomiędzy danymi (pozyskanymi na przestrzeni 2 lat ze stacji preselekcyjnych) dotyczącymi pojazdów ciężkich oraz wielkością Produktu Krajowego Brutto. Obecny wzrost Produktu Krajowego Brutto w głównej mierze spowodowany jest wzrostem popytu krajowego; określenie jego relacji do uzyskanych danych z wag preselekcyjnych może pozwolić wyciągnąć wnioski, na podstawie których będzie można podejmować działania zmierzające do wzrostu efektywności transportu lądowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski, K. (2012). Wybrane metody oddziaływania transportu na środowisko. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2.COST 323 (1999). Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Raport końcowy. Załącznik 1. Europejska specyfikacja WIM. Wersja 3.0, sierpień.
3.Janiszewska, E. (2013). Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych. Inżynieria Ruchu Drogowego, 3.
4.Kukiełka, L. (red.) (2012). Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej.
5.Mitas, A.W., Bernaś, M., Bugdol, M., Ryguła, A., Konior, W. (2011). Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie – wagi preselekcyjne. Elektronika, 12, 86–89.
6.Pipień, M., Roszkowska, S. (2015). Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce – zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej. Materiały i Studia nr 315. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.
7.Popławska-Mszyca, J. (red.) (2010). Efektywność transportu w teorii i praktyce. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
8.Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru, dlaczego PKB nie wystarczy. Warszawa: PTE.
9.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2001, nr 125, poz. 1371, z późn. zm.