Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Wsparcie teleinformatyczne w realizacji administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL

Autorzy: Joanna Drobiazgiewicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: usługi publiczne sektor TSL administracja
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (149-156)
Klasyfikacja JEL: L88 L96 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publicznych oraz określono ich rodzaje. Następnie wskazano na usługi świadczone przez administrację publiczną przedsiębiorstwom sektora TSL. W dalszej części rozważań ukazano kierunki wsparcia teleinformatycznego w świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Następnie na podstawie danych statystycznych określono spos.b oraz intensywność korzystania z elektronicznej formy usług przez badane przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission (2007). The User Challenge Benchmarking the Supply of Online Public Services. 7th Measurement, September 2007, Capgemini for European Commission, Directorate General for Information Society and Media. Pobrane z: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf (15.09.2016).
2.GUS (2015a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Pobrane z: www.stat.gov.pl (10.09.2016).
3.GUS (2015b). Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r. Pobrane z: www.stat.gov.pl (11.09.2016).
4.Kożuch, B, Kożuch, A. (red.). (2011). Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Kraków: Wyd. UJ.
5.Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych. Samorząd Terytorialny, 10, 48–54.
6.Ustawa z 21.12.2000 o dozorze technicznym. Dz.U. nr 122, poz. 1321.
7.Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198.
8.Ustawa z 6.09.2001 o transporcie drogowym. Dz.U. 2013, poz. 1414.
9.Ustawa z 3.07.2002 – Prawo lotnicze. Dz.U. 2016, poz. 605 i 904.
10.Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789.
11.Wańkowicz, W. (2004). Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program rozwoju instytucjonalnego. MSWiA.