Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
CZWARTY PAKIET KOLEJOWY – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ

Autorzy: Juliusz Engelhardt
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor kolejowy infrastruktura czwarty pakiet kolejowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: L98 N74 O18 R42 R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej. Te nowe regulacje umownie zostały określone jako czwarty pakiet kolejowy. W treści artykułu w części wprowadzającej omówiono założenia wstępne, jakie przyjęła Komisja Europejska, tworząc projekty przepisów wchodzące w skład tego pakietu. Następnie omówiono główne zmiany w dyrektywie 2012/34 uchwalone przez Parlament Europejski w grudniu 2016 roku, dotyczące zasad funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska, COM 144.
2.Dyrektywa (2004). Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei). Dz.Urz. UE 2004, L 164/44.
3.Dyrektywa (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.Urz. UE2008, L 191/1.
4.Dyrektywa (2012). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.Urz. UE 2012, L 343/32.
5.Dyrektywa (2016). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Dz.Urz. UE 2016, L 352/1.
6.Komunikat (2013).
7.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie „Czwartego pakietu kolejowego – zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie”. Bruksela: Komisja Europejska. COM 25 final.
8.Rozporządzenie (2004). Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające Europejską Agencję Kolejową. Dz.Urz. 2004, L 164/1.
9.Rozporządzenie (2007). Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz.Urz. UE 2007, L 315/1.
10.Rozporządzenie (2016a). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r.
11.uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość
12.przedsiębiorstw kolejowych. Dz.Urz. UE 2016, L 354/20.
13.Rozporządzenie (2016b). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Dz.Urz. UE 2016, L 354/22.
14.Wniosek Dyrektywa (2013).
15.Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania
16.infrastrukturą kolejową. Bruksela, COM 29 final.