Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
PUBLIC TRANSPORTATION AND ELECTROMOBILITY IN POLISH AND COMMUNITY LAWS
(TRANSPORT PUBLICZNY I ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAWIE POLSKIM I UNIJNYM)

Autorzy: Radosław Miśkiewicz
Silesian University of Technology
Słowa kluczowe: transport publiczny logistyka miejska kongestia elektromobilność
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (63-71)
Klasyfikacja JEL: R40 R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój gospodarczy Polski zależy od nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu transportu. Uzależniony on jest od właściwych regulacji prawnych zarówno polskich, jak i unijnych. Dają one szansę na rozwój innowacyjnej logistyki miejskiej czy elektromobilności. Celem artykułu jest analiza unijnych i polskich regulacji prawnych dotyczących innowacyjnego transportu publicznego, a także przedstawienie perspektyw rozwojowych elektromobilności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACEA. The European Automobile Manufacturers’ Association. Pobrano z: https://www.acea.be/statistics.
2.Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z. (2007). Liberalizacja jako instrument kreowania nowych szans rozwoju transportu. Przegląd Komunikacyjny, 3, 16–23.
3.Biała Księga Komisji Europejskiej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” COM(2011) 144 wersja ostateczna z dnia 28 marca 2011 r.
4.Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
5.CIVITAS (2010). Przyjazne środowisku pojazdy i paliwa alternatywne. Vienna: CIVITAS GUARD.
6.Dünnebeil, F., Reinhard, C., Lambrecht, U. (2015). Future Measures for Fuel Savings and GHG Emission Reduction of Heavy-Duty Vehicles, Heavy-Duty Vehicles’ CO2 Emissions Meeting. Brussels: European Commission.
7.GUS (2017). Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017. Warszawa.
8.Jesień, L., Kurtyka, M. (2016). New Electricity And New Cars. Warszawa: CeDeWu.
9.KOBiZE (2016). Krajowy raport inwentaryzacyjny 2016. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2014.
10.Raport syntetyczny. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
11.KOBiZE (2018). Krajowy raport inwentaryzacyjny 2018. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2016.
12.Kościółek, M., Biały, R. (2018). Porównanie struktur zużycia paliw w transporcie lądowym w Polsce oraz wybranych krajach europejskich. Polityka Energetyczna 1 (21), 117–128.
13.Koźlak, A. (2015). Ograniczenie kongestii transportowej w miastach jako główne wyzwanie dla polityki transportowej. Logistyka, 3, 5386–5394.
14.Kurtyka, M. (2018). Rozwój elektromobilności w Polsce w kontekście wyzwań współczesnej polityki gospodarczej. In: W. Drożdż (ed.), Elektromobilność w rozwoju miast (pp. 19–33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Motowidlak, U. (2015). Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 172–184.
16.Murawski, J., Szczepański, E. (2014). Perspektywy dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Logistyka, 4, 2249–2258.
17.Nurnberg, M., Iwan, S. (2018). Perspektywy stosowania samochodów elektrycznych w logistyce miejskiej na przykładzie realizacji usług kurierskich. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (pp. 54–66). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
18.Paprocki, W. (2015). Transport drogowy. In: J. Pieriegud (ed.), System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej (pp. 13–35). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
19.Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce. Raport (2018). Mikołów: Grupa CDE.
20.Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce (2017). Warszawa: Ministerstwo Energii.
21.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2338/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 354.
22.Słowikowska, D. (2017). Cel i zakres ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. In: R. Rogaczewski, S. Zimniewicz, A. Zimny (eds.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia (pp. 31–40). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
23.Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 22 stycznia 2013.
24.Szołtysek, J. (2015). Pryncypium logistyki. Logistyka, 1, 70–73.
25.TFUE. Treaty on the Functioning of the European Union. Dz. Urz. UE 2006 C 321E.
26.Townsend, A.M. (2013). Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. New Jork: W.W. Norton & Company.
27.TWE. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Dz. Urz. UE 2006 C 321E.
28.Zimny, A. (2017). Pomiar rozwoju transportu w ujęciu krajowym i regionalnym. In: R. Rogaczewski, S. Zimniewicz, A. Zimny (eds.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia (pp. 42–54). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.