Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów

Autorzy: Konrad Garnowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: prawo przewozowe Konwencja CMR wydanie towaru
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oceny charakteru czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w drogowym przewozie towarów. Autor rozpatruje powyższy problem na gruncie regulacji krajowych w świetle Kodeksu cywilnego oraz Prawa przewozowego, a w odniesieniu do regulacji międzynarodowych na podstawie Konwencji CMR. Analiza teoretycznego ujęcia czynności prawnej prowadzi do wniosku, że wydanie towaru przez przewoźnika po dostarczeniu do miejsca przeznaczenia nie stanowi czynności prawnej ze względu na brak jej podstawowego elementu w postaci oświadczenia woli. Wydanie towaru jest jedynie czynnością faktyczną, będącą częścią wykonania zobowiązania, która wywołuje pewne skutki prawne. Skutki te są jednak niezależne od woli przewoźnika, a wynikają jedynie z treści obowiązujących regulacji prawnych. W konsekwencji nie jest możliwe stosowanie do tego zdarzenia m.in. przepisów dotyczących zasad składania oświadczeń woli, form czynności prawnych, wad oświadczeń woli, a także przepisów o pełnomocnictwie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
2.Czepita, S. (2017). O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79 (1), 85. DOI: org/10.14746/rpeis.2017.79.1.7.
3.Dąbrowski, D. (2014). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Dąbrowski, D. (2015). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Drapała, P. (2018). W: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. Seria: System prawa prywatnego (t. 6). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.Goik, H. (1987). W: A. Kolarski (red.), Prawo przewozowe z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
7.Gołaczyński, J. (2013). W: E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. Seria: System prawa prywatnego (t. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
8.Górski, W., Mendyk, E. (2005). Prawo transportu lądowego: stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
9.Grzybowski, S. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. 1: Część ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
10.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London: Lloyd’s of London Press.
11.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
12.Radwański, Z. (1985). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. 1: Część ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13.Radwański, Z. (2008). W: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna. Seria: System prawa prywatnego (t. 2). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
14.Safjan, M. (2008). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
16.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
17.Stec, M. (2011). W: J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Seria: System prawa prywatnego (t. 7). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Sychowicz, M. (2003). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania. T. 2. Warszawa: LexisNexis.