Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przewóz towarów odpowiedzialność przewoźnika ustalenie odszkodowania
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor wskazuje na nieadekwatność obowiązującej regulacji odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w polskim prawie wewnętrznym i postuluje szereg zmian w tym zakresie. Zmiany powinny dotyczyć m.in. zakresu odpowiedzialności (rezygnacja z siły wyższej jako granicy odpowiedzialności), zasad ciężaru dowodu (rezygnacja z niektórych korzystnych dla przewoźnika domniemań), zasad ustalania odszkodowania (odformalizowanie sposobu ustalania wartości przesyłki), ustalania osób legitymowanych do dochodzenia roszczeń (powrót do zasad ogólnych, według których odszkodowania może żądać ten, którego majątku szkoda dotyczy), wprowadzenia możliwości dochodzenia roszczeń bezpośrednio wobec podwykonawcy, wydłużenia terminów przedawnienia, rezygnacji z obligatoryjnej reklamacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D. (2011). Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
2.Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (s. 11–24). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. DOI: 10.15611/pn.2014.362.01.
3.Ambrożuk, D. (2017a). Legitymacja do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w transporcie lądowym. W: D. Wetoszka, Prawo transportowe. Morze, ląd, powietrze (s. 85–95). Warszawa: C.H. Beck.
4.Ambrożuk, D. (2017). Umowa ubezpieczenia cargo zawierana przez przewoźnika na rachunek gestora przesyłki jako przejaw naruszenia przepisów prawa. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne (s. 306–318). Warszawa: Difin.
5.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
6.Dąbrowski, D. (2014). Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (s. 70–81). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. DOI: 10.15611/pn.2014.362.06.
7.Dragun, M. (1984). Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym. Toruń: Wydawnictwo UMK.
8.Goik, H. (1975). Umowa przewozu przesyłek w transporcie lądowym jako rodzaj umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Katowice: Uniwersytet Śląski.
9.Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 22, 55–68.
10.Górski, W. (1991). Kształtowanie się nowego prawa przewozowego. Studia Iuridica Maritima, 3, 31–42.
11.Górski, W. (1998). Prawo transportowe. Szczecin–Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
12.Górski, W. (2009). W: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.
13.Grobel, S. (1983). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarowym międzynarodowym transporcie kolejowym i drogowym. Problemy Prawa Przewozowego, 5, 67–81.
14.Kępiński, M., Seweryński, M., Zieliński, A. (2006). Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym. Przegląd Legislacyjny, 1, 95–107.
15.Kolarski, A. (1984). Z dyskusji nad projektem ustawy Prawo przewozowe. Problemy Ekonomiki Transportu, 4, 5–13.
16.Konert, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Messent, A., Glass, D. (1995). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London: Informa.
18.Napierała, J. (1985). Uwagi w sprawie odpowiedzialności przewoźnika w nowym prawie przewozowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 157–174.
19.Polkowska, M., Szymajda, I. (2004). Konwencja montrealska. Komentarz. Warszawa: Liber.
20.Sośniak, M. (1987). Nowe polskie prawo przewozowe (Próba wstępnej oceny niektórych rozwiązań ustawowych). Problemy Prawa Przewozowego, 9, 7–27.
21.Stec, M. (1993). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
22.Stec, M. (2001). Umowy transportowe. W: S. Włodyka (red.), Prawo gospodarcze i handlowe – Prawo umów w obrocie gospodarczym (s. 962–1022). T. 5. Warszawa: C.H. Beck.
23.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
24.Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
25.Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego.
26.Wesołowski, K. (1998). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.11.1995, I ACr 606/95. Orzecznictwo Sądów Polskich, 10, 488–490.
27.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
28.Wesołowski, K. (2017). Ustalenie przewoźnika odpowiedzialnego za szkodę przy przewozach przesyłek angażujących kilku przewoźników. W: D. Wetoszka, Prawo transportowe. Morze, ląd, powietrze (s. 74–84). Warszawa: C.H. Beck.
29.Wesołowski, K., Ambrożuk, D. (2016). O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym. Problemy Transportu i Logistyki, 3, 199–209.
30.Wesołowski, K., Dąbrowski, D. (2017). Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym. W: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów (s. 539–550). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.