Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe

Autorzy: Dorota Ambrożuk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Krzysztof Wesołowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przewoźnika zadośćuczynienie uprawnienia najbliższych poszkodowanego pasażera
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (85-95)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorzy rozważają możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci prawidłowych relacji rodzinnych przez osoby najbliższe pasażera, który doznał ciężkiego uszkodzenia ciała. Możliwość żądania takiego zadośćuczynienia dopuścił Sąd Najwyższy w uchwale z 27 marca 2018 roku, która zapadła na tle stanu faktycznego niedotyczącego przewozu, ale z powołaniem przepisów o czynach niedozwolonych, które mogą dotyczyć odpowiedzialności przewoźnika za zdrowie podróżnego (wobec braku w prawie wewnętrznym regulacji szczególnej dotyczącej tej odpowiedzialności). Autorzy krytycznie oceniają stanowisko Sądu Najwyższego. Wskazują, że istnieje ryzyko odnoszenia go do odpowiedzialności przewoźnika w sytuacji, gdy oparta jest ona wyłącznie na przepisach Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Ich zdaniem nie powinno to mieć miejsca w tych sytuacjach, gdy podstawą odpowiedzialności są przepisy konwencji międzynarodowych i rozporządzeń unijnych, które odpowiedzialność przewoźnika za szkody na osobie regulują jako odpowiedzialność kontraktową. Autorzy, wskazując na nieadekwatność stanowiska Sądu Najwyższego w odniesieniu do odpowiedzialności przewoźnika, postulują jej unormowanie w prawie wewnętrznym, wzorem konwencji międzynarodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagińska, E. (2016). Dopuszczalność dochodzenia przez osoby bliskie zadośćuczynienia w związku z doznaniem poważnej szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego. IUSTITIA, 2, 69–78.
2.Bosek, L. (2015). W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego. Uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Forum Prawnicze, 3, 3–19.
3.Dąbrowski, D. Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć podróżnego (w druku).
4.Dragun-Gertner, M., Pepłowska-Dąbrowska, Z. (2017). Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów drogą morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim. W: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów (s. 87–99). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Górski, W., Dominiczak, Z. (1987). Problematyka prawna przewozu osób. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
6.Kaliński, M. (2014). Ograniczenie indemnizacji do podmiotów bezpośrednio poszkodowanych – w związku z nowelizacją art. 446 Kodeksu cywilnego. Przegląd Sądowy, 3, 7–23.
7.Konert, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Koziński, M.H. (2010). Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 25, 19–32.
9.Lanckoroński, B. (2013). Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenie dóbr. Warszawa: LexisNexis.
10.Michałowska, K. (2017). Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym. Warszawa: C.H. Beck.
11.Nesterowicz, M. (2017). Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw pacjenta i dóbr osobistych osób bliskich. W: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej (s. 333–344). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Orlicki, M. (2013). O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Prawo Asekuracyjne, 4, 13–20.
13.Osajda, K. (2016). Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Państwo i Prawo, 1, 73–86.
14.Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
15.Śmieja, A. (2009). W: A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. Seria: System prawa prywatnego (t. 6, s. 335–363, 447–748). Warszawa: C.H. Beck.
16.Wałachowska, M. (2014). Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
17.Wesołowski, K. (2015). Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego. Problemy Transportu i Logistyki, 29, 287–300.
18.Wesołowski, K. (2017). Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego. Problemy Transportu i Logistyki, 4, 141–152.