Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Autorzy: Aleksander Sobota
Politechnika Śląska

Ryszard Janecki
Politechnika Śląska

Grzegorz Karoń
Politechnika Śląska

Piotr Soczówka
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: interesariusze kolej metropolitalna inżynieria systemów systemy transportowe
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (107-118)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano rolę, jaką odgrywają interesariusze w procesie projektowania współczesnych systemów transportowych. Dotyczy to w szczególności projektów, których celem jest rozwój funkcjonujących już rozwiązań bądź nowo projektowanych struktur. Niezależnie od tego, czy realizowane są projekty rozwojowe czy też nowe, nie należy zapominać o roli interesariuszy w tym procesie, gdyż współczesne systemy transportowe to struktury złożone, składające się niejednokrotnie z wielu podsystemów o różnych technologiach transportowych. W takiej sytuacji nieuniknione staje się wykorzystanie podejścia systemowego w procesie projektowania, wymagającego uwzględnienia jak największej liczby czynników mogących mieć wpływ na końcowy produkt. Właśnie w tym procesie kluczowe staje się uwzględnienie roli interesariuszy, ponieważ umiejętne zidentyfikowanie ich aspiracji przekłada się na wymagania, które stawiane są w odniesieniu do proponowanych rozwiązań w projekcie. Omawianą problematykę przedstawiono w artykule na przykładzie projektowania koncepcji kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Karoń, G., Janecki, R., Sobota, A. (2009). Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008–2011. Analiza ruchu.
2.Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
3.Karoń, G., Żochowska, R. Sobota, A. (2014). Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych – wąskie gardło
4.sieci transportowej aglomeracji. Logistyka, 6, 5234–5243.
5.Kompleksowe badania ruchu wraz ze studium komunikacyjnym dla miasta Tychy (2008). Praca wykonana na zlecenie Miejskiego
6.Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przez firmę ARUP. Tychy.
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku
8.metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. Dz.U. poz. 1290.
9.Sobota, A. (2009). Płynność ruchu w świetle badań. W: VI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria
10.i Praktyka (s. 457–464). Katowice: Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
11.Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems: an Introduction for Transportation Professionals (2007). US. Department
12.of Transportation – Federal Highway Administration – Federal Transit Administration. Pobrane z: https://
13.opsfhwa.dot.gov/publications/seits-guide.pdf.
14.Szołtysek, J. (2008). Zarządzanie kongestią w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 6, 2–6.
15.Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. poz. 730.
16.Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. Broszura informacyjna z kompleksowych
17.badań ruchu Katowice 2015 (2015). SITK RP w Krakowie oraz Via Vistula. Katowice.
18.Studium transportowe subregionu centralnego województwa śląskiego 2017/2018. Wyniku badań i pomiarów ruchu. Pobrane
19.z: http://studiumtransportowe.pl/results (20.10.2018).
20.Zamkowska, S. (2008). Przeciwdziałanie kongestii w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 11, 13–18.
21.Żochowska, R., Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Kłos, M.J., Soczówka, P. (2018). Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Praca
22.naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.