Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2020
Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)

Autorzy: Jakub Łukaszewski
Słowa kluczowe: inkunabuły stare druki Gimnazjum Mariackie w Szczecinie fragmenty makulatura introligatorska
Rok wydania:2020
Liczba stron:24 (143-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule uzupełniono dotychczasową wiedzę o inkunabułach ze szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP). W tekście opisano trzy nieznane dotychczas egzemplarze z tego zbioru (GW 1754, GW 8478, GW M35433), współoprawione z 11 innymi drukami szesnastowiecznymi. Przedstawiono również wstępne efekty badań drukowanej makulatury introligatorskiej w oprawach starych druków proweniencji szczecińskiej w zbiorach BUP. Zidentyfikowano fragmenty pięciu inkunabułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują nienotowane w IBP edycje – fragmenty dzieła Piotra Berchoriusa Liber Bibliae Moralis (Deventer: R. Paffraet, 1477 = GW 3864) i szczątki Missale Sverinense (?) [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, post 1500(?)] = GW M23994. Odnalezione inkunabuły i druki XVI-wieczne zaprezentowano w formie not katalogowych, składających się z opisu bibliograficznego, uzupełnionego o cechy indywidualne każdego z egzemplarzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borysowska, Agnieszka. „Powojenne losy szczecińskich księgozbiorów historycznych na przykładzie biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa (1630−1694)”. W: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. Aleksandra Siuciak, 83−94. Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
2.Borysowska, Agnieszka, Michał Gierke. „Andreas Müller Greiffenhagius (1630−1694) – konterfekt uczonego orientalisty”. Rocznik Chojeński. Pismo historyczno społeczne 10 (2018): 93−132.
3.Gerhard, Stalla, Günter Mayer, Hermann Engel, oprac. Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog. red. Elmar Hertrich. T. 1−7. Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1988−2009.
4.Chlebus, Ewa. „Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich”. Roczniki Biblioteczne 61 (2017): 67−84.
5.Copinger, Walter Arthur. Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum. P. 1. London: Henry Sotheran and Co., 1895.
6.„David Fabricius (9. März 1564 – 7. Mai 1617). Astronom, Kartograph, Astrologe und Wetterbeobachter”. Oll’ Mai – Schriftenreihe – herausgegeben von der Ostfriesischen Landschaft. T. 11. Aurich: Ostfriesische Landschaftliche Verlags- u nd Vertriebsgesellschaft mbH, 2017.
7.Duntze, Oliver, Falk Eisermann. „Fortschritt oder Fidibus? Zur Bestimmung, Bewahrung und Bedeutung von Inkunabelfragmenten”. W: Fragment und Makulatur. Überlieferungsstörungen und Forschungsbedarf bei Kulturgut in Archiven und Bibliotheken, red. Hans Peter Neuheuser und Wolfgang Schmitz, 281−307. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015.
8.Estreicher, Karol. Bibliografia polska. Cz. III. T. 12−34. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1891−2000.
9.Einbanddatenbank gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dostęp 7.05.2020. https://www.hist-einband.de.
10.Figaszewska, Karolina Kinga. „Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie”. Studia Źródłoznawcze 57 (2019): 99−112.
11.Gesamtkatalog der Wiegendrucke. T. 1−11. Leipzig−Stuttgart: Hiersemann; Berlin: Akademie- Verlag, 1925−2008.
12.GW Manuskript. Dostęp 5.04.2020. https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de.
13.Hain, Ludwig. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter
14.enumerantur vel adcuratius recensentur. T. 1−2. Stuttgartiae: J.G. Gotta, Lutetiae Parisiorum: J. Renouard, 1826−1838.
15.Incunabula Short Title Catalogue. The international database of 15th-century European printing. Dostęp 2.04.2020. https://data.cerl.org/istc.
16.Jahn, Willy. „Fabricius David”. W: Neue Deutsche Bibiographie, 731−732. T. 4. Berlin: Duncker & Humbolt, 1959.
17.Kawecka, Zofia. „Materiały do katalogu inkunabułów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Biblioteka
18.Główna 1 (1960): 87−143.
19.Kawecka-Gryczowa, Alodia, Maria Bohonos, Eliza Szandorowska, oprac. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1: cz. 1−2. Wrocław−Warszawa−Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1970.
20.Kawecka-Gryczowa, Alodia, Maria Bohonos, Eliza Szandorowska, Michał Spandowski, oprac., Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Addenda. Indices.
21.T. 2. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1993.
22.Kowalewicz, Henryk. „Dodatki do katalogów inkunabułów i druków polskich XVI w. Biblioteki UAM w Poznaniu”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka 9 (1970): 164−220.
23.Löffler, Anette. „Die Berliner Inkunabelfragmente aus dem Historischen Staatsarchiv Königsberg”. Gutenberg-Jahrbuch 91 (2016): 131−140.
24.Majewski, Jan. „Opieka zdrowotna w średniowiecznym Brzegu”. Dolny Śląsk 13 (2008): 25−29.
25.Meltz, Carl. „Die Missaldrucke der Michaelisbrüder zu Rostock”. Gutenberg-Jahrbuch 32 (1957): 66−71.
26.Michalska, Agata. „Inkunabuły bibliotek Pomorza Zachodniego i ich powojenne losy”. W: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. Aleksandra Siuciak, 129−138. Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015.
27.Michalska, Agata. „Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie – próba odtworzenia zasobu”. Przegląd Zachodniopomorski 2 (2020): 119–141.
28.Michalska, Agata. „Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań”. W: Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, 215−225. T. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2017.
29.Michalska, Agata, Alicja Łojko. Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Szczecin: Książnica Szczecińska im. Stanisława Staszica, 2016.
30.Nachträge zu Hain’s Repertorium Bibliographicum und seine Fortsetzungen. Als Probe des Gesamtkatalogs des Wiegendrucke, red. Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig: Haupt, 1910.
31.Szpilczyński, Stanisław. „Kultura medyczna na Dolnym Śląsku w przeszłości”. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 25 (1970), 3: 373−391.
32.Teitge, Hans-Erich. Der Buchdruck des 16. Jahrhunderts in Frankfurt an der Oder: Verzeichnis der Drucke. Berlin: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Wiesbaden: Reichert, 2000.
33.Verzeichnis der im deutschen Sprach-bereich erscheinenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Dostęp 3.03.2020. https://www.vd16.de.
34.Wachter, Franz. wyd. „Sigismundi Rosiczii chronica”. W: Geschichtschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts. Scriptores Rerum Silesiacarum, 31−86. T. 12. Breslau: Josef Max & Comp., 1883.
35.Wagner, Arkadiusz. „«Częścią dla ozdoby, częścią aby poznano czyia to księga iest». Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk”. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 13 (2019): 361−380.
36.Wellner, Alex. „Der Goslarer Rektor Gottfried Grosch, ein Landsmann und Freund Johann Gottfried Schnabels”. Schnabeliana. Jahrbuch der Johann-Gottfried Schnabel-Gesselschaft 9 (2006−2008): 37−56.
37.Wydra, Wiesław. Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2002.