Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)

Autorzy: Radosław Gaziński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Odra monografia rzeki Archiwum Państwowe w Szczecinie archiwalia
Rok wydania:2022
Liczba stron:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Odra jako jedna z głównych polskich rzek wymaga napisania kolejnej monografii, która pozwoliłaby na nowe spojrzenie na odrzańskie dzieje. W części historycznej (do 1945 r.) wspomniana praca powinna zostać oparta na gruntowej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej. Wśród archiwów zawierających najwięcej materiałów odnoszących się do przeszłości rzeki należy wymienić także Archiwum Państwowe w Szczecinie. W niniej- szym artykule omówiono zasób archiwum szczecińskiego pod kątem badań nad historią dolnej Odrą. Dla czasów książęcych najbardziej interesującym zespołem zawierającym akta dotyczące rzeki jest bez wątpienia Archiwum Książąt Szczecińskich. Zachowały się tu mię- dzy innymi materiały omawiające żeglugę warciańsko-odrzańską czy też problemy handlu między Szczecinem a Frankfurtem nad Odrą. Z kolei dla XIX i pierwszej połowy XX wieku z punktu widzenia Odry najważniejsze są zespoły Naczelnego Prezydium Prowincji Pomor- skiej i Rejencji Szczecińskiej. Znajdujemy tu wiele poszytów omawiających żeglugę i rybo- łówstwo na dolnej Odrze, prace regulacyjne na rzece czy też skutki odrzańskich powodzi. Warto także zwrócić uwagę na akta Dyrekcji Budownictwa Wodnego w Szczecinie, w których zarejestrowano wszelkie prace hydrotechniczne wykonywane na Odrze. Wymie- nione zespoły stanowią w Archiwum Państwowym w Szczecinie trzon, który winien być poddany wnikliwej kwerendzie gdyby zapadła decyzja pracy nad nową monografią Odry.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białecki, Tadeusz. Historia Szczecina. Wrocław: Ossolineum, 1992.
2.Cieślak, Edmund. „Pruska agresja ekonomiczna i polityczna wobec Gdańska w okresie rozbiorowym”. W: Historia Gdańska, red. Edmund. Cieślak, 579–595. T. 3, cz. 1. Gdańsk: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993.
3.Gaziński, Radosław. „Rzeki Polski w archiwaliach”. Rzeki 10 (2002): 59–86.
4.Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, oprac. Archiwum Państwowe w Szcze- cinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2002.
5.Grodek, Andrzej. „Handel odrzański w rozwoju historycznym”. W: Monografia Odry, red. Andrzej Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August Zierhoffer, 384–418. Poznań: Instytut Zachodni, 1948.
6.Rymar, Edward. Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535). Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.
7.Wachowiak, Bogdan. „Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego 1478–1713”. W: Dzieje Szczecina wiek X–1805, red. Gerard Labuda, 197–443. T. 2. Warszawa– Poznań: PWN, 1985.
8.Wachowiak, Bogdan, Andrzej Kamieński, oprac. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
9.Wehrmann, Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin: Verlag von Leon Sauniers Buchhandlung, 1911.
10.Zipser, Tadeusz. „Rzeki a kształtowanie się regionów”. Rzeki 6 (1997): 107–123.