Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013

Autorzy: Tomasz Hoffmann
Koszalin
Słowa kluczowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego regionalny program operacyjny polityka regionalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:26 (21-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the objective article one made an attempt presentings of the absorption of measures from the European Fund of the Regional Development through the region West Pomeranian. One evidenced potential barriers and also appearing problems in spending of Union measures.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chełstowski M., Czartoryska‑Ostrowska M., Dąbrowska M., Dwornik A., Karpińska A., Kornatowska M., Podbielska K., Rusztecki Ł., Topiński M., Zajączkowski P., Raport z postępów wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013, Warszawa 2012.
2.Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, http://dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf (11.01.2015).
3.Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 15.5.2001, COM(2001) 264 final.
4.Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich, Dz.Urz. UE L 205/21.
5.Dzierżanowski W., Korekty finansowe jako element kontroli wydatkowania środków europejskich, „Zamówienia Publiczne – Doradca” 2011, nr 174 (październik).
6.Grosse T.G., W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2012.
7.Hartung W., Korekty finansowe w projektach europejskich, „Prawo Unii Europejskiej” 2011, nr 11 (45).
8.Honka N., Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wrocław 2012.
9.https://www.slaskie.pl/STRATEGIA/strat_G.pdf (12.01.2015). Komisja Wspólnot Europejskich, Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane wytyczne na lata 2005–2008, COM(2005) 141 końcowy, 12.04.2005.
10.Łacny J., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa 2010.
11.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Mini
12.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, Warszawa, 13 marca 2007.
13.Pęczkowska J., Teorie innowacji, w: Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, red. J. Kotowicz‑Jawor, Warszawa 2012.
14.Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei „Rzeczpospolita” 2005, 29 stycznia, s. 3.
15.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin 2007.
16.Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2005.
17.Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
18.Stawasz E., Innowacje a mała firma, Łódź 1999.
19.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
20.Szostak R., Charakter prawny korekt finansowych, „Zamówienia Publiczne – Doradca” 2011, nr 174 (październik).
21.Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658.
22.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 730.
23.Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008), Dz.Urz. UE L 205/28.
24.Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005–2008. Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005 roku, Dz.Urz. UE L 205 z 6.08.2005.