Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2018
Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część I.

Autorzy: Ryszard Techman
Słowa kluczowe: żegluga czechosłowacka żegluga odrzańska żegluga śródlądowa Czechosłowacja Odra
Rok wydania:2018
Liczba stron:23 (145-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy żeglugi na Odrze, która po II wojnie światowej była ważnym szlakiem dla czechosłowackiego handlu. Zaprezentowano w nim negocjacje handlowe pomiędzy rządami polskim i czechosłowackim zakończone podpisaniem traktatu o transporcie. Zgodnie z jego postanowieniami we Wrocławiu powstała spółka zajmująca się transportem towarów, zarządzaniem stocznią. W tekście omówiono również pozycję, jaką zajmowała na polskim rynku, strukturę organizacyjną oraz skład osobowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, sygn. 69; Centralny Urząd Planowania, sygn. 1871, 92/27; Ministerstwo Komunikacji, sygn. 954, 955, 956; Ministerstwo Handlu Zagranicznego, sygn. 92/27; Ministerstwo Przemysłu i Handlu, sygn. 3563; Ministerstwo Skarbu, sygn. 679; Ministerstwo Ziem Odzyskanych, sygn. 1385a; Ministerstwo Żeglugi, sygn. 121; Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej, sygn. 16/6; Urząd Rady Ministrów, sygn. 2/332, 219/23.
2.Archiv Ministerstva zahraničních věcí Praha: Zaztupitelsky Úřad Varšava 1945–1955, kr. 91, 110, 123, 128; TO, k. 3, 4.
3.Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie: Zespół 7, wiązka 42, t. 406, 407, 408; Zespół 28, wiązka 13, t. 80.
4.Archiwum Państwowe w Szczecinie: Państwowa Żegluga na Odrze, sygn. 38; Szczeciński Urząd Morski, sygn. I/100, I/308.
5.Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Państwowa Żegluga na Odrze – Dyrekcja we Wrocławiu, sygn. 2/41; Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, sygn. 2/529.
6.Národní archiv Česke republiky Praha: Ministerstvo Dopravy I, karton 225, 298, 810, 821, 823; Ministerstvo Dopravy II, karton 685; Úřad předsednictva vlády – běžná spisovna, karton 958, 1142; Úřad předsednictva vlády – tajná spisovna, karton 1286.
7.Beister K., Geneza czechosłowackiej strefy wolnocłowej w Szczecinie, „Przegląd Komunikacyjny” 1949, nr 6.
8.Bissaga T., Komunikacje w konwencji polsko-czechosłowackiej, „Życie Gospodarcze” 1948, nr 6.
9.Dopierała B., Powiązania Szczecina z Czechosłowacją w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodni” 1961, nr 2.
10.Dopierała B., Zarys dziejów Odry, w: Odra i Nadodrze, Warszawa 1976.
11.Hutnikiewicz A., Szczecin w polskiej polityce morskiej w latach 1945–1950, Szczecin 1991.
12.Hutnikiewicz A., Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945–1950, w: Historia luxveritatis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin, Szczecin 2002.
13.Kamiński M.K., Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990.
14.Kořalková K., Československo-polské vztahy 1945–1961, Praha 1962.
15.Kulíková L., Československo-polské hospodářské styky předuzavřením spojenecké smlouvy (kvĕten 1945-březen 1947), „Slovanské Historické Studie” 1992, t. XVIII.
16.Marczak T., Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950, Wrocław 1995.
17.Opoka Z., Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1944–1948, „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej” 1973, nr 75.
18.„Sbírka zákonů republiky Československe” 1952, nr 25.
19.Skodlarski J., Rokowania gospodarcze polsko-czechosłowackie w 1947 r., „Acta Oeconomica Pragensia” 2007, nr 7.
20.Skodlarski J., Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947–1949), „Acta Universitatis Lodziensis”, Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne 1979, seria III, nr 39.
21.Slovník veřejného pravá československého, t. 2, red. J. Havelka, Brno 1932.
22.Švarc B., Czechosłowacka żegluga śródlądowa na obszarze Europy Środkowej, „Technika i Gospodarka Morska” 1974, nr 12.
23.Techman R., Szczecin w aktach polskiej służby dyplomatycznej 1945–1950, w: 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo – Kultura. Materiały z sesji naukowej (19–20 maja 1995), red. K. Kozłowski, E. Włodarczyk, Szczecin 1996.
24.Szczepańska A., Rejon czechosłowacki w porcie szczecińskim w latach 1949–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 2006, nr 3.
25.Zawadka M., Społeczne i gospodarcze aspekty wykorzystania Odry po II wojnie światowej, 1999 – pr. dokt., mps, Bibl. Uniw. Zielonog.
26.Zintel J., Układ komunikacyjny polsko-czechosłowacki, „Gospodarka Morska” 1948, nr 1.