Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17

Autorzy: Oskar Olejnik ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: wykładnia prawa podatkowego żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku podatnik strona postępowania podatkowego
Rok wydania:2021
Liczba stron:10 (77-86)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 528

Abstrakt

W glosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny rozważał kwestię istnienia uprawnienia podmiotu niebędącego podatnikiem do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku. Kluczowe znaczenie, co zostało podkreślone w uzasadnieniu, miało pojęcie „podatnik”. Ma ono swoją definicję legalną w Ordynacji podatkowej, jest jednak jednym z tzw. pustych terminów, wymagających doprecyzowania w ramach ustaw podatkowych. Zagadnienie relacji ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego jest zaś istotne zarówno dla praktyki obrotu, jak i nauki prawa podatkowego. W trakcie analizy orzeczenia NSA posłużono się metodą dogmatycznoprawną. Glosa ma charakter aprobujący – NSA odmówił przyznania uprawnień do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku podmiotowi niebędącemu podatnikiem oraz właściwie dokonał wykładni pojęcia „strony” (art. 133 o.p.) oraz „podatnika” (art. 7 o.p.). Definicja legalna „podatnika” zawarta w Ordynacji podatkowej ma charakter definicji kaskadowej, która sama w sobie jest pusta, nie spełnia zatem przewidzianej dla niej funkcji ograniczenia obszaru nieostrości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2015, nr 100 (1).
2.Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.
3.Bartosiewicz A., Podatnik podatku od towarów i usług. Próba rekonstrukcji pojęcia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011, nr 3.
4.Bartosiewicz A., Pojęcie podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 3–4.
5.Borszowski P., Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2017, nr 8.
6.Borszowski P., Prawo podatkowe, Warszawa 2020.
7.Brzeziński B., Podstawowe pojęcia Ordynacji podatkowej, (w:) Studia nad Ordynacją podatkową, red. B. Brzeziński B, C. Kosikowski, Łódź–Toruń 1999.
8.Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, Toruński Rocznik Podatkowy 2008.
9.Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji), Kwartalnik Prawno-Finansowy 2018, nr 1.
10.Dzwonkowski M., Dzwonkowski H., Artykuł 7 Ordynacji podatkowej, (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2020.
11.Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.
12.Halasz A., Niejednolite stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017, nr 3.
13.Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999.
14.Łętowska E., Dlaczego i po co pisze się glosy, czyli dwanaście uwag dla debiutujących autorów komentarzy do orzeczeń sądowych – forum, Monitor Prawniczy 2005, nr 11.
15.Nowak A., Nowak I., Obowiązek podatkowy na gruncie polskiego prawa podatkowego – uwagi de lega lata i de lege ferenda, Kwartalnik Prawa Publicznego 2009, nr 1–2.
16.Szatkowski J., Wszczęcie postępowania podatkowego, (w:) Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok 2015.
17.Zirk-Sadowski M., Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 4.