Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza)

Autorzy: Damian Kaczmarek
Słowa kluczowe: zakres mediacji zasady mediacji alternatywne metody rozwiązywania sporów
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (119-136)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 3010

Abstrakt

W artykule przedstawiono mediację jako podstawową metodę alternatywnego rozwiązywania sporów prawnych (ADR), służącą rozwiązywaniu konfliktów w różnych sferach życia społecznego. Dokonano analizy polskich uregulowań prawnych dotyczących mediacji w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz cywilnych. Rozważania dotyczą dwóch zagadnień natury ogólnej. Po pierwsze, porównano zakres przedmiotowo-podmiotowy zastosowania mediacji w ww. sprawach. Po drugie, omówiono podstawowe zasady dotyczące przedmiotowej metody ADR uregulowane normatywnie, tj. zasadę dobrowolności, zasadę bezstronności mediatora, zasadę braku jawności oraz zasadę poufności. W podsumowaniu zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice występujące w ww. kwestiach w poszczególnych rodzajach spraw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antolak-Szymański K., Piaskowska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
2.Bicz A., Dowód z opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie mediacyjne wszczęte na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji, „ADR” 2016, nr 2.
3.Cebula R., Mediacja w procesie cywilnym na tle ponowoczesności, w: Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej, red. L. Mazowiecka, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L nr 136 z dnia 24.05.2008 r., 2008/52/WE.
5.Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA, C.H. Beck, Warszawa 2017.
6.Gajlewicz P., Hubicki M., O tajemnicy negocjacji, „Radca Prawny” 2014, nr 11.
7.Galiczak M., Zasada bezstronności mediatora w postępowaniu mediacyjnym, www.caim.gov.pl (dostęp 18.09.2017).
8.Gołaszewski P., Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. II), „MOP” 2017, nr 16.
9.Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Difin, Warszawa 2016.
10.Knysiak-Sudyka H., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
11.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, C.H. Beck, Warszawa 2017.
12.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–505(38), red. M. Manowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
13.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
14.Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366, red. A. Marciniak, K. Piasecki, C.H. Beck, Warszawa 2016.
15.Miszkin-Wojciechowska M., Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, „ADR” 2010, nr 2.
16.Nykiel P., Główne zasady mediacji: bezstronność i neutralność mediatora, www.gazeta-msp.pl (dostęp 18.09.2017).
17.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, C.H. Beck, Warszawa 2017.
18.Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
19.Sekuła-Leleno M., Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów – analiza zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r., „Rejent” 2016, nr 8.
20.Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, www.ms.gov.pl.
21.Strumiłło T., Skierowanie stron do mediacji przez sąd, „ADR” 2010, nr 3.
22.Tabernacka M., Mediacje – między etnocentryzmem dyscyplin a etnocentryzmem jednostek, w: Antropologia mediacji, red. M. Tabernacka, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, s. 18.
23.Tabernacka M., Zgoda na mediacje w postępowaniu cywilnym w zakresie obowiązywania regulacji art. 1838 k.p.c., „ADR” 2012, nr 2.
24.Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1654 z późn. zm.
25.Waszkiewicz P., Zasady mediacji, w: Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
26.Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
27.Wyrok SN z dnia 17.10.2007 r., II CSK 261/07, Lex Polonica nr 435649. Wyrok SN z dnia 8.11.1979 r., III CRN 199/79, Lex Polonica nr 2434.