Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Prowzrostowy potencjał wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej

Authors: Magdalena Katarzyna Kąkol
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: wewnętrzny rynek usług UE; wzrost gospodarczy
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (111-126)

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego wpływu sektora usług na wzrost PKB w Unii Europejskiej i potencjalnych możliwości zwiększenia jego tempa w wyniku pogłębienia integracji rynkowej w tym sektorze gospodarki. W analizie wykorzystano takie wskaźniki ekonomiczne jak: wzrost realnego PKB, wydajności pracy, produktywności czynników wytwórczych MFP i poziom nakładów w sektorach ICT. Posłużono się danymi statystycznymi Komisji Europejskiej oraz bazami danych OECD, UNCTAD oraz the Conference Board. Do najważniejszych problemów UE należy zaliczyć: niskie tempo wzrostu wydajności pracy i MFP, zarówno w sektorze usług, jak i w całej gospodarce w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wzrost stopnia integracji rynku usług pozwoliłby poprawić te wskaźniki gospodarcze, co według szacunków Komisji Europejskiej może się przyczynić do wzrostu PKB UE nawet o 2,6%.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białowąs T., Wpływ kryzysu na wzrost gospodarczy, w: Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008–2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, red. B. Mucha-Leszko,Wyd. UMCS, Lublin 2011.
2.European Commission, A Single Market for Growth and Jobs: An Analysis of Progress Made and Remaining Obstacles in the Member States – Contribution to the Annual Growth Survey 2014, Brussels, 13.11.2013, COM(2013) 785 final.
3.European Commission, Competing in Global Value Chains. EU Industrial Structure Report 2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
4.European Commission, International Value Chains Intra and Extra-EU, 2013.
5.Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
6.Falk M., Peng F., The Increasing Service Intensity of European manufacturing, „The Service Industries Journal” 2013, Vol. 33, Issue 15–16, December.
7.Guerrieri P., Vergara Caffarelli F., Trade Openness and International Fragmentation of Production in the European Union: The New Divide?, „Review of International Economics” 2012, Vol. 20, Issue 3.
8.Monteagudo J., Rutkowski A., Lorenzani D., The Economic Impact of the Services Directive: A First Assessment Following Implementation, „European Economy. Economic Papers” 2012, No. 456, June.
9.Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
10.Mustilli F., Pelkmans J., Securing EU Growth from Services, „CEPS Special Report” 2012, No. 67, October.
11.OECD, Productivity Databse, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_GR.
12.O’Mahony M., Growth and Productivity in EU Services, „Servicegap Discussion Paper” 2013, No. 45, January.
13.The Conference Board Total Economy Database, www. conference-board.org/data/economydatabase.
14.Timmer M.P., Inklaar R., O’Mahony M., Ark B van., Economic Growth in Europe: A Comparative Industry Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
15.UNCTAD, UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
16.Timmer M.P., Inklaar R., O’Mahony M., Ark B., van Productivity and Economic Growth in Europe: A Comparative Industry Perspective, „International Productivity Monitor 2011”, No 21, Spring.