Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/3 2015
ROLA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: podmioty z kapitałem zagranicznym województwo zachodniopomorskie potencjał ekonomiczny aktywność gospodarcza
Year of publication:2015
Page range:16 (71-86)

Abstract

Opracowanie jest kontynuacją badań nad miejscem podmiotów z kapitałem zagranicznym (pkz) w gospodarce województwa zachodniopomorskiego (WZ) przeprowadzonych dla lat 2000–2009. Jego celem jest próba odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku zmniejszyły się potencjał i aktywność podmiotów zagranicznych w województwie; 2) czy kryzys zmienił znaczenie tych podmiotów w jego gospodarce? Uzyskane wyniki, które są efektem oryginalnych badań autorskich, potwierdziły pozytywny wpływ pkz na gospodarkę badanego regionu, osłabiony skutkami kryzysu głównie w latach 2010–2012, oraz w dalszym ciągu mały ich potencjał i niską aktywność na tle wszystkich pkz w Polsce.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl.
2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w woj. kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki, stymulatory i destymulatory napływu), Toruń 2005.
3.Chojna J., Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2010–2012, Raporty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.
4.Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport roczny Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
5.Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości, rozmieszczenie, uwarunkowania, skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2001.
6.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa 2000–2013.
7.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2010.
8.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
9.Götz M., Procesy aglomeracyjne w klastrach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Ekonomista” 2008, nr 3.
10.Gawlikowska-Hueckel K., Unimski S., Handel zagraniczny Małopolski, Kraków 2009.
11.Inwestycje zagraniczne, www.paiz.gov.pl/polska w liczbach.
12.Inwestycje zagraniczne na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń 2005.
13.Izba Celna, Warszawa 2014.
14.Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobaczak I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz 2009.
15.Nakonieczna-Kisiel H., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w województwie zachodniopomorskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 12.
16.Piotrowicz A., Sobczak T., Inwestycje zagraniczne na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń 2007.
17.Puchalska K., Kryzys gospodarczy, a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, www.gogle.pl/?gws_rd=ssl.
18.Rychlewska P., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 3.
19.Strategia przyciągania i utrzymania BiZ dla województwa łódzkiego, red. J. Świerkowski, Łódź 2011.
20.World Investment Report 2011,UNCTAD, New York–Geneva 2011.
21.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie Glaxo Smith Kline Phernacenticals SA w Poznaniu, Poznań 2004.
22.www.coz.wzp.pl struktura geograficzna.