Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/2 2017
Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników
(Influence of a financial supply from EU on results of production activity of Polish farmers)

Authors: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Keywords: farming fi nancial support production of goods WPR
Year of publication:2017
Page range:10 (91-100)
Klasyfikacja JEL: Q10 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In article there is a discussion on fi nancial support of the farmers and rural areas, given by EU and Polish government. In the next step, there was a comparison of level of financial support and size of the production. The scale was taken from 2007 to 2016. In the same time, there was an attempt to analyze the how the increase of production of good was infl uenced by received fi nancial support. There was also check if this fi nancial support infl uence increase of good and safe production. As the result there were presented factors and observation, that could disturb fi nding of dependencies between these variables.
Download file

Article file

Bibliography

1.Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (2015). Pobrane z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/broszura-mrirw-owsparciu-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020.html.
2.Czubak, W. (2008). Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (317), 118–127.
3.Czyżewski, A., Stępień, S. (2014). Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014–2020. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 35–45.
4.Dietl, J. (1958). Elementy rynku produktów rolnych. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 20 (3), 199–224.
5.Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
6.Kulikowski, R. (2013). Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej. Warszawa: IGiPZ PAN.
7.Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 135–148.
8.Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE-przegląd najważniejszych zmian (2014). Pobrane z: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/47180/259708/fi le.
9.Rocznik Statystyczny 2010 (2011). Warszawa: GUS.
10.Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015 (2016). Warszawa: GUS. Rolnictwo w 2015 roku (2016). Warszawa: GUS.